Agjencia Kombetare e Mjedisit

Po ndodh tani Secili prej tyre ka një emër, ca karakteristika dhe shumë histori për të treguar nga fotografët që i kanë sjellë për ne me aq shumë pasion Sot me ekspozitën “Pendët e Egra në Parkun e Madh” të Liqenit udhëtohet në botën e zogjve që gjithmonë i dëgjojmë, por pak i njohim Mos […]

Në Qendrën e vizitorëve #Ulëz me stafin e Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura, Dibër që punojnë çdo ditë në terren për ruajtjen dhe menaxhimin e tyre në gjithë qarkun I kemi zgjeruar zonat e mbrojtura, por tani kemi vizionin të shkojmë drejt zhvillimit të qëndrueshëm për t’i kthyer në atraksione dhe për t’u dhënë […]

Me rehabilitimin e venddepozitimit të mbetjeve në #Berat sigurojmë edhe pastërtinë e lumit #Osum dhe shmangim djegien e plehrave siç fatkeqësisht ka ndodhur në dekada në këtë zonë. Bashkë me Ervinin dhe ambasadorin zviceran Adrian Maître vizituam vendin ku çdo ditë prej dekadash hidheshin mbetjet e bashkisë së Beratit. Do të vazhdojnë trajtimin këtu sipas […]

80 vota për ndalimin e qeseve Qeset, kanë ngjyra të ndryshme por jo flamuj të ndryshëm politikë, siç nuk kanë të tillë të gjitha mbetjet që ne prodhojmë. Ajrin, tokën, ujin që duam të mbrojmë i kemi te perbashkëtFaleminderit edhe kolegëve të opozitës që e votuan duke dhënë shembullin se mjedisi nuk ka parti

Po ta kuptonim se ç’bëhet me plehrat që prodhojmë çdo ditë do të mendoheshim njëqind herë para se të hidhnim çdo gjë pa menduar për ripërdorimin apo riciklimin Në #Kuçovë dhe #Dimal ka marrë fund historia e tonelatave me plehra që mbushnin lumenjtë Devoll e Osum dhe helmonin mjedisin e gjallesat Falë edhe ndihmës së […]

Njoftim: Mbi Formatin e Hartimit të Raporteve të VNM-ve

Drejtuar: Eksperëve të licensuar për Hartimin e Raporteve të VNM-ve Bazuar ne Ligjin  Nr. 10 440  date 07.07.2011, ‘’Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis’’, AKM merr ne shqyrtim dhe jep vendimin per aplikimet qe duhet te paisen me Vendim apo Deklarate Mjedisore, duke shqyrtuar Raportet e VNM, hartuar nga eksperte te licensuar nga Ministria e […]

Informacion

Ne zbatim te Urdheri te Brendshem Nr.1059 prot, date 5.4.2018, per “Ngritjen e komisionit te nxjerrjes jashte perdorimit te aktiveve materiale” Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Tiranë ka vlerësuar për nxjerrje nga përdorimi dhe/ose asgjesimit përfunditar të një grupi aktivesh, sipas listës bashkëlidhur. Për të realizuar këtë proçedurë AKM kërkon nga subjekte te cilat jane te […]

Grafiku i aktiviteteve

Grafiku i levizjes se punonjeve ne muajin qershor 2019 per:          – monitoimi i cilesise se ujerave ne lumenj, dete dhe liqene          – monitorimi i cilesise se ajrit          – monitorimi i zhurmave          – monitorimi i treguesve ne pyje Per me shume –>  Grafiku i levizjes se punonjeve

MBI SHQYRTIMIN DHE DHËNIEN E VENDIMEVE PËR VNM TË PROJEKTEVE INFRASTRUKTURORE

AKM, si autoriteti kompetent, midis aktiviteteve te tjera, bazuar ne Ligjin Nr. 10 440, date 07.07.2011, Shtojca II, Pika 10, shqyrton dhe jep vendimin per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis, edhe per  ‘’Prodhime infrastrukturore’’. Perpara dhenies se vendimit per keto aktivitete, AKM eshte konsultuar me Agjensine Kombetare te Planifikimit te Territorit (AKPT), si autoriteti koordinues […]

NJOFTIM

“Mbi procedurat e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektet e rindërtimit të objekteve të shembura nga tërmeti i datës   26 nëntor, 2019” Pas fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga tërmeti i datës 26.11.2019, në kuadër të rindërtimit të objekteve të shembura (objekte banimi, institucione arsimore etj), Agjencia Kombëtare e Mjedisit ju bën me dije se: […]

NJOFTIM

Ne kuader te mbrojtjes se mjedisit dhe minimizimit te perdorimit te letres si dhe me qellim mbeshtjetjen dhe promovimin   e punes online Agjencia Kombetare e Mjedisit ju njofton se pas dates 1.08.2020 nuk do te pranohet asnje raport vetmonitorimi apo dokumentacion ne lidhje me permbushjen e kushteve mjedisore per operatoret e pajisur me leje mjedisi, […]

NJOFTIM

Agjencia Kombëtare e Mjedisit njofton se: Bazuar ne Ligjin Nr. 52/2020 “Per disa ndryshime ne ligjin Nr. 10448, date 14.07.2011 “Per lejet e mjedisit” te ndryshuar”, ne shtojcen 1 “Lejet e mjedisit te tipeve A dhe B ne varesi te kapacitetit prodhues kufi”, ju bëjmë me dije se shtojca e ligjit të lejeve të mjedisit […]

NDOTJA E UJERAVE NUK NJEH KUFIJ

Agjencia Kombetare e Mjedisit nenshkroi Memorandumin e Mirekuptimit dhe Bashkepunimit me Institutin Hidrometeorologjik Mali i Zi dhe Insituti Hidrobiologjik te Ohrit me mbeshtetjen teknike te Bashkepunimit Gjerman nepermjet Projektit GIZ CSBL “Ruajtja dhe perdorimi i qendrueshem i Biodiversitetit ne Liqenet e Shkodres, Prespes dhe Ohrit” ne perputhje me Direktiven Kuader te Ujit, ne ekspedita te […]

NJOFTIM

Njoftojme te gjitha institucionet monitoruese se Agjencia Kombetare e Medisit ka publikuar Programin Kombetar te Monitorimit te Mjedisit per vitin 2020, i cili permban kerkesat baze per te paraqitur projekt propozimet me ofertat e tyre.

NJOFTIM

Agjencia Kombetare e Mjedisit Ju ben me dije se tashme aplikimet per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (VNM) jane te publikuara ne portalin e-Albania: Ne baze te VKM nr 714 dt 06.11.2019 te gjithe ekspertet e licensuar duhet te fillojne aplikimin e dosjeve nepermjet platformes online,per keto sherbime: a)  VNM e thelluar- Njoftim b)  VNM […]

Shërbimet publike Online në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit

Ne Zbatim të Urdhërit të Kryeministrit, Nr. 153 Prot. , datë 25.11.2019 ” Për marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore për aplikimin e shërbimeve online nga data 01.01.2020″ të gjithë dokumentet administrative që shërbejnë si dokumentacion shoqërues për marrjen e shërbimeve elektronike në portalin e-Albania, Agjencia Kombëtare e Mjedisit duke nisur nga data […]

Video prezantuese e Aplikimit te VNM-ve online E-Albania

Video Ilustruese se si mund te aplikojme per VNM me ane te portalit e-Albania Per te gjithe te interesuarit Agjencia Kombetare e Mjedisit paraqet menyren e aplikimit per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis me ane te portalit qeveritar e-albania. Ne videon bashkangjitur keni mundesine te shikoni menyren e aplikimit e cila do te jete e […]

Seminare mbi Implementimin e EIMMS

Në kuadër të rritjes së kapaciteteve të punonjësve të Agjencise Kombetare te Mjedisit ne bashkepunim më UNDP mbi implementimin e Sistemit të Monitorimit dhe Menaxhimit të Informacionit Mjedisor (EIMMS) ne linje me raportimet globale, gjate muajit Maj-Qershor u realizuan trajnimet ne tre qytetet kryesore Shkoder, Vlore dhe Korçe. Modulet e  trajnimit ishin Biodiversiteti dhe Ndryshimet […]

Implementimi i projektit `Përmirësimi i efektivitetit të mbrojtjes së Ligatineve` -`WetMainAreas`.

Agjencia Kombetare e Mjedisit eshte duke implementuar projektin `Permiresimi i efektivitetit te mbrojtjes se ligatinave ` – ` WetMainAreas` , prej vitit 2018. Ky projekt financohet nga programi  `Interreg V-B Balkan Mediterranean 2014 – 2020` dhe  ne kete projekt AKM eshte ne nje partneritet me institucione te tjera nderkombetare nga vende si: Bullgaria, Greqia dhe […]

`I live Green! Video Konkurs Ndërkombëtar
Mer pjesë dhe fito !

Agjencia Kombëtare e Mjedisit, ka kënaqësinë të ftojë dhe inkurajojë gjithë të interesuarit dhe apasionuarit pas mjedisit dhe promovimit të vlerave të tij, që ti bashkohen Video- Konkursit të shpallur së fundmi nga Agjencia Europiane e Mjedisit me temë `Unë Jetoj Gjelbër`. Kjo është një iniciativë e nivelit europian, që do të finalizohet me shpalljen […]

Takimi i AKM me INCA Albania mbi “Procedurat e VNM/VSM”

Agjnecia Kombëtare e Mjedisit së bashku me Institutin për Ruajtjen e Natyrës (INCA), në kuadër të projektit CO-SEED – “Shoqëria Civile vepron për Zhvillimin Social – Ekonomik mbi Bazat e një Mjedisi të Shëndetshëm”, zhvilluan takimin mbi “Procedurat e VNM/VSM – analiza, rekomandimet dhe shembujt më të mirë të zbatimit të tyre”. Gjate takimit drejtori […]

Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim

28 shtatori është Dita Ndërkombëtare e të Drejtës për Informim.  Kjo ditë përkon edhe me 3-vjetorin e miratimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. Zbatimi i tij është sfidë për të gjitha Autoritetet Publike për të kultivuar kulturën e transparencës ndaj publikut. Autoritete homologe dhe organizata […]

Memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi me qëndrat Aarhus

Ne vazhdim te memorandumit te bashkepunimit me qendrat Aarhus ne Vlore dhe Shkoder mbi vendimarrjen mjedisore, Akm nenshkruan memorandumin e bashkepunimit ne fushen e informimit dhe pjesmarrjes se publikut me organizatat mjedisore si me poshte. Qellimi i ketij memorandiumi bashkepunimi eshte rritja e kualitetit te degjeses mbi vendimmarrjen mjedisore nga specialistet, informimi si dhe terheqja […]

Konferencë për shtyp për lancimin e RRSHTN-së

Agjencia Kombëtare e Mjedisit forcon kontrollin e ndotjes në territorin e Shqipërisë. Sot, në ambientet e Hotel Tirana Internacional, Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM) në bashkëpunim me Qendrën Rajonale të Mjedisit (REC), lançuan vënien në punë të regjistrit online të shkarkimeve dhe të transferimit të ndotësve në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ky regjistër mundëson […]

Ndryshimi i cilësisë së ujërave të lumenjve 2014-2015

Agjencia Kombetare e Mjedisit ka realizuar hartografimin e vleresimit te ndryshimit te cilesise se ujrave te lumenjve per vitet 2014-2015. Rrjeti i monitorimit te lumenjve kryesore ne Shqiperi behet permes 34 stacioneve te monitorimit te shperndare ne 6 basenet kryesore. 1- Drini Viti 2014 krahasuar me vitin 2015 ka patur permiresim ne 3 stacione, ne […]

Informacion vjetor mbi raportin e cilesise se ajrit ne Europe

Ndotja e ajrit përbën rrezikun më të madh të shëndetit mjedisor në Europë. Ajo shkurton jetëgjatësinë e njerëzve dhe kontribuon në sëmundje të rënda të tilla si sëmundjet e zemrës, problemet e frymëmarrjes dhe kancerin. Raporti i ri i publikuar sot nga Agjencia Europiane e Mjedisit (EEA) vlerëson se ndotja e ajrit vazhdon të jetë […]

Monitorimi paraprak i liqeneve të Tiranës

Agjencia Kombetare e Mjedisit ka kryer nje monitorim paraprak te cilesise se liqeneve ne qytetin e Tiranes perfshi kampjonimin ne tre liqenet si: liqeni artificial i Tiranes, liqeni i Farkes dhe liqeni i Kasharit. Thellesia e liqeneve eshte e vogel dhe kjo ben qe ujerat e tyre te perzihen vazhdimisht. Temperatura e ujerave te liqeneve […]

Takimi shumepalesh mbi “Ndertimin e nje Regjistri Shkarkimit dhe Transferimit te Ndotesve ne Shqiperi”

  Ne ambientet e Hotel Tirana Internacional, po zhvillohet takimi i organizuar nga Agjencia Kombetare e Mjedisit dhe REC, ne kuader te projektit “Mbeshtetje per Themelimin dhe Avancimin e Regjistrave te Shkarkimit dhe Transferimit te Ndotesve (PRTRs) ne vendet e Ballkanit Perendimor dhe ne Monldavi “, financuar nga Ministria Federale Gjermane per Mjedisin.Qellimi i ketij […]

Monitorimi i cilësis së ajrit urban në qendër të Tiranës

Ne Diten  Ndërkombëtare pa makina, e cila synon sensibilizimin e njerëzve që të shmangin të paktën për një ditë makinat e tyre, Agjencia Kombetare e Mjedisit ka realizuar monitorimin e cilesise se ajrit urban ne qender te Tiranes. Monitorimi eshte realizuar me stacionin e levizshem per periudhen 22-23.09.2015  I cili synon  vleresimin e ndikimit te […]

Konferencë me temë “Infromimi i publikut mbi Raportin e Gjëndjes në Mjedis 2014”

Në kuadër të informimit të publikut, Agjencia Kombëtare e Mjedisit në bashkëpunim me Shoqatën Ekolovizja, zhvillon konferencë per “Informimin e Publikut mbi Raportin e Gjendjes ne Mjedis“, të financuar nga REC -Regional Environment Center. Konferenca e parë u zhvillua me date 4 Shtator ne qarkun e Elbasanit. Takimi pasardhës do të zhvillohet me 8 Shtator […]

Agjensia Kombëtare e Mjedisit i bashkohet asionit qytetar “Pastrojmë Tiranën”

Stafi I Agjensisë Kombëtare Të Mjedisit u bashkua sot me nismën e ndërmarrë nga bashkia e Tiranës për të pastruar kryeqytetin, e cila pati mbështetjen e mijëra qytetarëve. Kjo nismë kishte për qëllim sensibilizimin, ndërgjegjësimin dhe mobilizimin e komunitetit për rëndësinë e pastërtisë së vendit ku jetojmë. Agjensia Kombëtare e Mjedisit dha ndihmën e saj […]

CLC 2012 – Corine Land Cover

Agjencia Kombetare e Mjedisit prezantoi sot ne nje Konference per mediat, ne prani te Ministrit te Mjedisit Z. Lefter Koka harten e mbuleses se siperfaqes tokesore te Shqiperise (2012) bazuar ne te dhenat dhe imazhet satelitore te ofruara nga Agjencia Hapsinore Europiane (ESA). Ky produkt eshte dinalizim i projektit `Corine Land Cover Albania 2012` (Hartografimi […]

Njoftim- Pajisja me Kodin Unik

Mbështetur në Ligjin Nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar, në VKM-në nr. 371, datë 11.6.2014 “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre” dhe në VKM-në nr. 229, datë 23.04.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të […]

Njoftim për Formatin e Rregjistrit të Transfertave Individuale

  Mbështetur në pikën 19 të VKM-së Nr. 371, datë 11.6.2014 “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre”, dhe Urdhërit të Ministrit të Mjedisit Nr. 135, datë 16.4.2015 “Për miratimin e mënyrës së administrimit të formatit të regjistrit të transfertave individuale dhe të regjistrit kombëtar […]

Iniciativa e forcimit të bashkëpunimit të Agjencive të Mjedisit të Vendeve të Ballkanit Perëndimor

  Ne kuader te iniciatives se  forcimit te  bashkepunimit dhe rritjes se kapaciteteve  mes  Agjencive te Mjedisit te Vendeve te Ballkanit Perendimor, ku ben pjese  edhe  Agjencia Kombetare  e Mjedisit te Shqiperise,  po punohet dhe eshte  drejt finalizimit  hartimi i Termave te References  mbi aktivitetin, projektet e  bashkepunimit, fushat prioritare  ku do te  orientohet,  identifikimi […]

NJOFTIM PËR NR. E LOGARISË BANKARE PËR TARIFAT VJETORE

Në zbatim të ligjit nr.10 448, datë 14.07.2011, “Për Lejet e Mjedisit”, Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin sipas nenit 25 të ligjit të lartpërmendur, në lidhje me vlerat përkatëse të tarifave në VKM Nr. 417, datë 25.06.2014 “Për Miratimin e Tarifave të  Lejeve të Mjedisit” AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT  publikon  nr e llogarisë bankare […]

Lidhja e kontratave me Institucionet Monitoruese

Ne zbatim te Programit Kombetare te Monitorimit per Vitin 2015, Agjencia Kombetare e Mjedisit eshte ne proces te lidhjes se kontratave me Institucionet Monitoruese perkatesisht: Kontrate sherbimi per monitorimin e ajrit me IFB-ne Kontrate sherbimi per monitorimin e ujrave nentokesore me SHGJSH-ne Kontrate sherbimi per monitorimin e ujrave te plazheve  me ISHP-ne Kontrate sherbimi per […]

Akreditimi i Laboratorit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit

Laboratori i Agjencise Kombetare te Mjedisit eshte pajisur me Certifikaten e Akreditimit me nr regjistrimi LT 016, per kryerjen e analizave laboratorike ne perputhje me S SH ISO / IEC 17025 : 2006, ne lidhje me shtate parametrat baze te analizimit te ujit natyror, ku perfshihen nitratet, nitritet, fosfatet, total fosfate, pH, NKO, NBO5 , […]

Takimi i vendeve të Agjencive të Mjedisit të Ballkanit Perëndimor 10-11 Dhjetor, Zagreb, Kroaci

Ne kuader te anetaresimit te Agjencise  Kombetare te  Mjedisit te Shqiperise ne `EPA Network` ( Rrjeti i Agjencive Europiane te Mjedisit) dhe nismes se ndermare nga vendet e Ballkanit Perendimor, anetare te ketij rrjeti per forcimin e bashkepunimit  dhe te shkembimit te eksperiences mes tyre dhe njekohesisht me ato te vendeve anetare, u organizua ne […]

Mbledhje me Drejtorët e DRM-ve në Qarqe për koordinimin e punëve me Inspektoriatin Mjedisor

Në mjediset e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit u zhvillua sot takimi i rradhës me Drejtorët e Drejtorive Rajonale të Mjedisit. Fokusi i takimit ishte koordinimi i punëve midis DRM-ve dhe Inspektoriate-ve Mjedisore në Rrethe për mirëmenaxhimin e praktikave mbi lejet mjedisore. Drejtori i Përgjithshëm i AKM-së, Z. Julian Beqiri, gjatë fjalimit  kërkoi zbatimin e Ligjit […]

Mbi shqyrtimin e dhënien e vendimeve për VNM të projekteve infrastrukturore

AKM, si autoriteti kompetent, midis aktiviteteve të tjera, bazuar në Ligjin Nr. 10 440, date 07.07.2011, Shtojca II, Pika 10, shqyrton dhe jep vendimin për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, edhe për ‘’Prodhime infrastrukturore’’. Përpara dhënies së vendimit për këto aktivitete, AKM është konsultuar me Agjensinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT), si autoriteti koordinues […]

Një tjetër hap më pranë standarteve të BE-së për mjedisin

Në Konferencën përmbyllëse të projektit SELEA me temë “Një tjetër hap më pranë standarteve të BE-së për mjedisin”, të mbajtur sot në Tiranë, Z. Julian Beqiri, Drejtor i Përgjithshëm  i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, përshëndeti duke falenderuar projektin për bashkëpunimin me AKM-në, bashkëpunim i cili ka  qënë shumë dimensional dhe ka ardhur duke u intensifikuar […]

Memorandum Bashkëpunimi

NENSHKRUHET  MEMORANDUMI I BASHKEPUNIMIT  MIDIS  `AGJENCISE  KOMBETARE  TE  MJEDISIT ` DHE QENDRES  MJEDISORE ` reVision` ME  OBJEKT FILLIMIN E PROJEKTIT  ` FLUMI` Agjencia   Kombetare e Mjedisit  nepermjet Drejtorit te  Pergjithshem te  saj Z. Julian Beqiri   dhe    perfaqesuesit  te `Qendres  Mjedisore  REVISION` Z. Klajd  Kruja, nenshkruan  midis  tyre    ne daten  2 Qershor  2014 nje  `Memorandum Bashkepunimi […]

Inagurimi i Laboratorit

Ministri i Mjedisit Lefter Koka inauguroi  sot laboratorin dhe ambjentet e rikonstruktuara të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Ministri Koka së bashku me deputetët Eduard Shalsi, Besnik Bare. Përparim Spahiu dhe  përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Europian në Tiranë, inspektuan aparaturat e reja, një pjesë e të cilave të financuara në kuadër të projektit SELEA. Specialistët […]

Raporti për Gjëndjen e Mjedisit 2012

Raporti për Gjnëdjen e Mjedisit 2012 është botim i Ministrisë së Mjedisit. Pregatitja e tij u  realizua nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Raporti i Gjendjes në Mjedis është pregatitur  në mbështetje të Ligjit 10431, datë 09/06/2011,” Për Mbrojtjen e Mjedisit’’ dhe në zbatim  të VKM nr 1189, datë 18/11/2009 ” Për rregullat dhe proçedurat për […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.