Agjencia Kombetare e Mjedisit

Implementimi i projektit `Përmirësimi i efektivitetit të mbrojtjes së Ligatineve` -`WetMainAreas`.

Agjencia Kombetare e Mjedisit eshte duke implementuar projektin `Permiresimi i efektivitetit te mbrojtjes se ligatinave ` – ` WetMainAreas` , prej vitit 2018. Ky projekt financohet nga programi  `Interreg V-B Balkan Mediterranean 2014 – 2020` dhe  ne kete projekt AKM eshte ne nje partneritet me institucione te tjera nderkombetare nga vende si: Bullgaria, Greqia dhe Maqedonia. Projekti `WetMainAreas` ka si objektiv te tij ruajtjen dhe mbrojtjen e ligatinave ne zonen Balkan- Med, perfshire Shqiperine. Disa nga komponentet kryesore te tij, kane te bejne me vleresimin e shkalles se konektivitetit mes ligatinave ne gjithe zonen BallkanMed me qellim permiresimin e shkalles se njohurive mbi vlerat ekologjike te tyre, ekosistemet, habitatet dhe shkallen e nderveprimit te tyre ne territor. Njekohesisht ai do te realizoje nje inventar kombetar te ligatinave, i cili do te behet ne secilin vend te perfshire ne projekt, duke vleresuar po ashtu edhe aspektet natyre, sociale dhe kulturore te tyre. Nje tjeter objektiv i projektit, eshte gjithashtu vleresimi i aspekteve politike te cdo vendi lidhur me kuadrin ligjor dhe shkallen e perputhshmerise se tij me ate nderkombetar sa i takon ligatinave.

I mëparshëm `I live Green! Video Konkurs Ndërkombëtar<br> Mer pjesë dhe fito !

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.