Agjencia Kombetare e Mjedisit

Programi i Transparences


Programi i Transparencës

Hyrje

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t’u informuar dhe për t’u ankuar

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP

 • Struktura organizative/Organigrama

  Struktura Organizative, Organigrames Struktures se Pagave te Agjencise Kombetare te Mjedisit, te dhenat jane te caktuara bazuar ne VKM 568,”Per krijimin menyren e organizmit dhe te funskionimit te Agjencise Kombetare te Mjedisit” Urdhrin 23 date 13.02.2020 te Kryeministrit “Per miratimin e struktures dhe te organikes te AKM-se” (bashkelidhur) ne te cilen eshte struktura e pagave e punonjesve te AKM-se. (bashkeldihur VKM 586 dhe urdhri nr. 23 i kryeministrit per strukturen).

 • Struktura e pagave

  Struktura e pagave te punonjesve te AKM lidhet me Urdhrin 23 date 13.02.2020 te Kryeministrit “Per miratimin e struktures dhe te organikes te AKM-se” (bashkelidhur).

 • Funksionet dhe detyrat e A.P

  Funksionet dhe detyrat e Autoritetit Pergjegjes jane si me poshte te percaktuara ne rregulloren nr 120 prot date 12.01.2021 te Agjencise Kombetare te Mjedisit neni 5 si me poshte:

Funksionet e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit

 • 1. Agjencia Kombëtare e Mjedisit është autoriteti kompetent për përcaktimin e kushteve për lejet përkatëse të mjedisit, dhe ka këto funksione:
 • a. Kryen funksione rregullatore për lejet e mjedisit në përputhje me dispozitat e legjislacionit përkatës;
 • b. Monitoron dhe vlerëson gjendjen e mjedisit dhe përgatit Programin Kombëtar për Monitorimin e Mjedisit;
 • c. Përgatit dhe publikon raportin për gjendjen e mjedisit dhe botime të tjera që kanë lidhje me mjedisin;
 • d. Kryen kërkime shkencore që lidhen me mjedisin ose kërkime të tjera për zhvillimin e teknologjisë dhe inovacionin;
 • e. Përcakton TDM-në dhe PMM-në;
 • f. Ngre dhe mirëmban sistemin e informacionit për dokumentet e referencës për TDM-në me miratim Ministri
 • g. Bashkëpunon me Agjencinë Evropiane të Mjedisit dhe me organizata të tjera ndërkombëtare mjedisore dhe plotëson detyrimet raportuese përkatëse;
 • h. Krijon dhe menaxhon sistemin e informacionit mjedisor;
 • i. Krijon dhe menaxhon Regjistrin e Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve;
 • j. Siguron informacion mjedisor për publikun në lidhje me çështjet mjedisore;
 • k. Siguron zbatimin e parimit të përgjegjësisë mjedisore;
 • l. I paraqet ministrit projektpropozime për mbështetje teknike të financuara nga buxheti i shtetit dhe donatorë ndërkombëtarë;
 • m. Shqyrton kërkesat për vlerësimin e ndikimit në Mjedis
 • n. Përgatit formatin standard të kërkesës, informacionin që duhet të përmbajë kërkesa dhe formatin e lejes së mjedisit të tipeve “A” dhe “B” dhe ia propozon ministrit për miratim;
 • o. Përcakton kushtet e lejes së tipeve “A dhe B”
 • p. Përgatit raport administrativ vjetor për veprimtarinë e kryer
 • q. Kjo agjenci kryen edhe funksione të tjera që i ngarkohen me legjislacion të posaçëm
 • CV-të dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit, kompetencat dhe detyrat e tyre.

  Sa i perket CV dhe pagave te nepunesve qe jane subjekt deklarimi sipas ligjit ju bej me dije se subjekt deklarimi ne ILDKPI jane si me poshte:

  1. E drejta per informim

 • Koordinatori: Erilda Hoxha
 • E-mail: koordinator@akm.gov.al
 • Nr.tel: 042371237
 • Adresa: Rr.”Sami Frasheri”, Nr.4 , Tirane
 • Orari: nga e Hena ne te Enjte 8:00-16:30, te Premte 8:00 – 14:00
 • 2. Koordinatori Antikorrupsion

 • Koordinatori: Elmira Zhupaj (Shanaj)
 • E-mail: elmira.zhupa@drejtesia.gov.al
 • Nr.tel:
 • Adresa: Rr.”Sami Frasheri”, Nr.4 , Tirane
 • Orari: nga e Hena ne te Enjte 8:00-16:30, te Premte 8:00 – 14:00

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AP

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Shërbimet që ofrohen nga AP

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve
nga subjektet e licencuara.

Shënim: Lëshim dokumentacioni/Leje/Licenca/Autorizime etje.

 • Format kërkese / Shpjeguese (procedura e kërkimit të akteve p.sh: formularë, vërtetime etj.)
 • Format ankese / Shpjeguese
 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 • Komente/rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP

Informacioni / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

1. Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes

 • 1. Kerkesa per informacion.
 • 2. Ankesa nga subjekte, persona fizike.
 • 3. Korrespondenca me deget rajonale.
 • 4. Kerkesa per asgjesim produktesh
 • 5. Kerkesa per pajisje me leje mjedisore, perjashtim nga leja.
 • 6. Kerkesa per procedurat e VNM, perjashtim nga procedura e VNM.
 • 7. Kerkesa per programin IPARD.
 • 8. Urdhera emerimi ne detyre, largimi nga detyra.
 • 9. Urdhera prokurimi.
 • 10. Informacione te ndryshme nga subjektet.
 • Afati i ruajtjes se dokumentave eshte 5-10 vjet sipas rendesise se tij.

2. Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)

 • Forma e ruajtjes se dokumentave eshte ne kopje fizike.
  Nëse autoriteti ofron ndihmë shoqërore/subvencione, publikoni procedurën për të përfituar dhe bashkëlidhni dokumentet përkatëse për aplikim

Agjencia Kombetare e Mjedisit nuk ka tager te jape ndihme ekonomike ose subvencione pasi kjo procedure ndiqet nga Njesite Vendore si me poshte

Ndihme ekonomike ose shoqerore mund të përfitojnë :

 • Familjet pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme;
 • Jetimët të cilët nuk janë në institucione;
 • Prindërit e fëmijëve të lindur trinjakë e më shumë njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë;
 • Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e punësimit të tyre;
 • Viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.
 • Fëmijë të vendosur në shërbimin e kujdestarisë

Ku aplikohet për ndihmë ekonomike?

 1. Familjet pa të ardhura dhe me të ardhura të pamjaftueshme dhe kategoritë e tjera mund të aplikojnë për përfitimin e ndihmës ekonomike pranë njësisë vendore ku kanë vendbanimin.

Kur aplikohet për ndihmën ekonomike?

 1. Për të përfituar ndihmë ekonomike kryefamiljari, së bashku me bashkëshorten nga data 1-10 të çdo muaji paraqiten pranë administratorit shoqëror të seksioneve të ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në bashki/njësitë për të aplikuar për ndihmë ekonomike si familje në nevojë me kopjen e kartës së identitetit të aplikantit dhe kopje të kartave të identitetit të anëtarëve të tjerë të familjes që kanë karta identiteti (për fëmijët çertifikata) dhe dokumente të tjera të përcaktuara në aktet nënligjore

Si aplikohet?

 1. Administratori, në prani të kryefamiljarit, bashkëshortes apo individëve plotëson on-line në sistem aplikimin për ndihmë ekonomike të cilët përmbledhin informacionin për: demografinë e familjes, arsimin dhe punësimin; llojin e banesës; pasuritë/asetet shtëpiake; të ardhurat nga programet e mbrojtjes sociale. Është me shumë rëndësi që informacioni të jetë i saktë, pasi në rast të kundërt penalizohen familjet për deklarim të rremë.

Vendimi për ndihmën ekonomike

 1. Vendimi për trajtimin me ndihmë ekonomike merret brenda muajit nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror nëpërmjet formulës së pikëzuar që përfshin parametra të lidhur me vlerësimin e situates ekonomike të familjeve, të tilla, si: kushtet e jetesës, zotërimi i pasurive, të ardhurat nga remitancat. Formula e pikëzuar merr parasysh karakteristikat e ndryshme strukturore të familjeve urbane dhe rurale.

  Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social dërgon Vendimin final së bashku me listën e familjeve fituese me masën e përfitimit dhe familjet jopërfituese me arsyet përkatëse kryetarit të njësisë vendore për të njoftuar të gjithë aplikantët dhe për të bërë ekzekutimin e pagesës.

  Për të gjitha familjet përfituese është e detyrueshme paraqitja çdo 3 (tre) muaj tek zyra e administratorit shoqëror i cili plotëson deklaratën social-ekonomike dhe e hedh në sistem si dhe verifikon gjendjen shoqërore dhe ekonomike të familjeve në nevojë, kur futen për herë të parë në skemë, si dhe dy herë në vit të gjitha familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike.

  Për më shumë informacion mund të referoheni: Ligjit nr.57/2019 për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë, VKM nr.597, datë 04.09.2019 “Për përcaktimin e proçedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të Ndihmës Ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për Ndihmën Ekonomike”.
Njoftimi per procedurat e rekrutimit kryhet Departamenti i Administrates Publike sipas planit vjetor te rekrutimeve dhe pranimi ne sherbimin civil kryhet nga AP ne bashkepunim me Departamentin e Administrates Publike.

Procedurat e rekrutimit /pranimit ne sherbim civil referuar nenit 7 te ligjit 152 “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar Departamenti i Administartes Publike

 • a) përgatit dhe mbikëqyr zbatimin e politikave shtetërore në shërbimin civil;
 • b) përgatit projekt-aktet ligjore dhe nënligjore për shërbimin civil;
 • c) mbikëqyr zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore;
 • ç) përgatit mendim për çdo projekt-akt të propozuar nga institucionet e tjera që ka të bëjë me marrëdhëniet e punësimit në administratën publike;
 • d) miraton dhe ndjek zbatimin e programeve të trajnimit në shërbimin civil;
 • dh) përgatit planin vjetor të pranimit për institucionet e administratës shtetërore;
 • e) përfaqëson, së bashku me Ministrinë e Financave, Këshillin e Ministrave në negociatat dhe konsultimet për kushtet e përgjithshme të punës në shërbimin civil me sindikatat ose përfaqësuesit e nëpunësve civilë;
 • ë) administron Regjistrin Qendror të Personelit;
 • f) mbështet dhe siguron këshillimin e institucioneve në zbatim të këtij ligji;
 • g) përgatit udhëzime të përgjithshme dhe manuale për të garantuar zbatimin e unifikuar të legjislacionit të shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore;
 • h) në përputhje me legjislacionin në fuqi, harton dhe bashkëpunon për strukturën e pagave për nëpunësit dhe punonjësit e administratës publike, qendrore dhe vendore;
 • 5 h/1) harton dhe miraton rekomandimet për politikat e trajnimeve të nëpunësve civilë; i) ushtron çdo kompetencë të dhënë nga ky ligj apo në bazë të tij

Bazuar nenit 22 te ligjit 152 “Per nepunesin civil i ndryshuar” Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive bëhet nëpërmjet një konkurrimi të hapur.

 • 2. Konkurrimi organizohet në mënyrë periodike nga njësia përgjegjëse për secilin nga grupet e përcaktuara në pikën 8 të nenit 19 të këtij ligji.
 • 3. Konkurrimi zhvillohet në këto dy faza: a) verifikimi paraprak, nëse kandidatët plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe ato të posaçme, sipas shpalljes së konkurrimit; b) vlerësimi i kandidatëve.
 • 4. Verifikimi paraprak kryhet nga njësia përgjegjëse, ndërsa vlerësimi i kandidatëve bëhet nga komiteti i përhershëm i pranimit, i krijuar për secilin nga grupet e përcaktuara në pikën 8 të nenit 19 të këtij ligji.
 • 5. Kandidatët fitues, që marrin mbi 70 për qind të pikëve totale të vlerësimit, renditen nga komiteti i përhershëm i pranimit, sipas pikëve të marra në listën e kandidatëve të suksesshëm (në vazhdim “lista”).
 • 6. Këshilli i Ministrave miraton rregullat e hollësishme për krijimin, përbërjen dhe veprimtarinë e komiteteve të përhershme të pranimit, si dhe rregullat e hollësishme për procedurën e pranimit dhe vlerësimin e kandidatëve.

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.