Agjencia Kombetare e Mjedisit

Takimi i vendeve të Agjencive të Mjedisit të Ballkanit Perëndimor 10-11 Dhjetor, Zagreb, Kroaci

Ne kuader te anetaresimit te Agjencise  Kombetare te  Mjedisit te Shqiperise ne `EPA Network` ( Rrjeti i Agjencive Europiane te Mjedisit) dhe nismes se ndermare nga vendet e Ballkanit Perendimor, anetare te ketij rrjeti per forcimin e bashkepunimit  dhe te shkembimit te eksperiences mes tyre dhe njekohesisht me ato te vendeve anetare, u organizua ne Zagreb takimi i  `Grupit te Interesit` te ngritur per kete qellim.

Ne kete `Grup Interesi`  bejne pjese vendet e Ballkanit Perendimor : Shqiperi, Kosove, Mali i Zi, Maqedoni, Bosnje & Hercegovine. Serbi  te udhehequr e mbeshtetur ne kete inisiative nga Kroacia  dhe Austria si dhe  Agjencia Europiane e Mjedisit. Ne kete grup bejne pjese  gjithashtu edhe  vende si Sllovakia, Hungaria e Italia te cilat do te mbeshtesin teknikisht  dhe me pervojen e tyre  punen e ketij grupi me qellim formulimin e  qarte te  paketave te  punes  dhe prioriteteve te vendeve te  Ballkanit Perendimor dhe orientimit sa me te mire te nderhyrjeve ne te ardhmen.

Ne fokus te kesaj inisiative eshte bashkepunimi me qellim hartimin e nje plani strategjik te perbashket qe do te synoje ngritjen dhe frocimin e bashkepunimit te Agjencive te Mjedisit te vendeve te Ballkanit Perendimor si dhe ngritjen e  kapaciteteve te tyre e shkembimin e eksperiencave me vendet me te zhvilluara, anetare te EEA-se ( Agjencise Europiane te Mjedisit)  dhe BE-se. Ky proces do ti paraprije zhvillimit dhe  ngritjes se metejshme te kapaciateteve  te  ketyre agjencive ne peputhje me standartet e kerkuara ne nivel Europian dhe pergatija e tyre si vende potenciale anetare te EEA-se, proces qe do shkoje paralelisht me anetaresimin e tyre ne BE.

Grupi i punes do te filloje te konkretizoje punen e tij me pergatitjen e profileve te secilit vend  dhe agjenci ne nivel: detyrash, funksionesh, pergjegjesish, performancash, kapacitetesh, raportimesh, problematikash, me te cilat ato hasen dhe me tej me  identifikimin e nevojave dhe  prioritarizimin e tyre. Te gjitha keto faza do te kalojne neper nje proces diskutimesh e  konsultimesh te  ketij Grupi Interesi me nje axhende takimesh te mire percaktuar dhe te mbeshtetur nga Agjencia Europiane e Mjedisit.

Kjo inisiative do ti sherbeje forcimit e konsolidimit te metejshme dhe rritjes se performances se  agjencive te mjedisit te Ballkanit Perendimor, perfshire edhe ate te Shqiperise ne perputhje me  kerkesat e  percaktuara  nga legjislacioni kombetar ne fuqi  dhe njekohesisht zbatimit me korrektesi e permbyshjes me sukses  te  standarteve dhe kerkesave te percaktuara nga dokumentat strategjike ne nivel Europian, Rajonal e me gjere si kusht  i rendesishem i integrimit europian ne pergjithesi e atij ne EEA ne vecanti.

I mëparshëm Mbledhje me Drejtorët e DRM-ve në Qarqe për koordinimin e punëve me Inspektoriatin Mjedisor

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.