Agjencia Kombetare e Mjedisit

Bashkëpunime Nderkombëtare

Bashkëpunime Nderkombëtare


 • Projekti “Improved Chemical Management in Albania, Cooperation Chemical Office and Implementation of Project Regarding Chemical Albanian Laws”ne lidhje me suportin teknik për implementimin e ligjit shqiptar të menaxhimit te kimikateve, në mbështetje të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Sektorit të  Kimikateve  në  Agjencinë Kombëtare të Mjedisit

 • Pjesmarrja ne programin  ITP320/5 2021 financuar nga SIDA, me mbështetje të KEMI Sida’s International Training Programme ITP320/5 2021 “Developing Strategies for National Chemicals Management”

 • -Pjesëmarrje në javën e parë të programit ITP e cila u zhvillua online 22-26 Nëntor 2021.
  -Faza e dyte do zhvillohet sërisht online në periudhën  21 Mars-8 Prill 2022.

1-Në kuadër të projektit i “Përmirësimi i menaxhimit të kimikateve në Shqipëri” specialistët e sektorit të kimikateve kanë qënë të pranishëm ne takimin   nderinstitucional me teme Trajnim mbi legjislacionin e kimikateve për inspektoret “ne datat 1-3 Dhjetor 2021 me  pjesëmarrjen e specialistëve të Agjencisë Suedeze të Kimikateve, KEMI, SIDA.

Në këto takime fokusi është dhënia e ekspertizës suedeze në plotësimin e kërkesave të zbatimit të ligjit nr.27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”, me objektiva :

 • Pasqyrë e legjislacionit kimik në Shqipëri dhe lidhjet me legjislacionin e BE-së
 • Klasifikimi, fletët e etiketimit dhe te dhënat e sigurisë (Ligji Nr. 27/2016)
 • Aktet ligjore dhe rregulloret Si te implementohen rregullat duke perfshire shembuj praktike
 • Klasifikimi, fletët e etiketimit dhe te dhënat e sigurisë (Ligji Nr. 27/2016
 • Kufizimet dhe kërkesat per autorizim (Ligji nr. 27/2016)
 •          

2-Në kuadër të trajnimit me temë “Zhvillimin e stërvitjes TTX për strategjine e mos përhapjes së ADM”  specialistët e Sektorit të Kimikateve kanë qënë të pranishëm në takimin   nderinstitucional i cili u zhvillua në ambientet e Ministrisë së Mbrojtjes  në datat  8-12 Nëntor 2021.

Qëllimi i C-WMD  SHQIPERI  2021, një strevitje  e stimuluar në  tavolinë (TTX)  ishte te vleresimi dhe te vërtetimi i efikasitetit të Strategjisë Kombëtare Shqiptare  për CWMD dhe komponentet e saj. TTX supozon se janë duke u zhvilluar një shumllojshmeri aktivitetesh lidhur me përhapjen,  pjesa më e madhe e të cilave përfshijnë kundershtarë  që e përdorin Shqipërine si një të ashtuquajtur vend “transiti ”Shumëllojshmeria e aktiviteteve  me skenare fiktive  pasqyroi  shtrirjen dhe natyrën e vlerësimit të kërcenimit dhe rrezikut të strategjisë.

3-Në kuadër  të rishikimit të VKM nr.933 25.11.2020”.date 22.11.2021  u ngrit grupi i punes ku u përfaqesua  nga specialistet e Zyrës së Kimikateve e ngritur pranë struktures së AKM-së

Qellimi i takimit ishte  rishikim i neneve kryesore të VKM nr.933 datë 25.11.2020, në mënyrë që të zgjidhim problematikat aktuale. Procedura që do të përcaktohet për autorizimin e biocideve të jetë e ngjashme me procedurën e regjistrimit të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve (PMB).

U diskutua që dokumentet kryesore që do të përfshihen dhe kërkohen në aplikim të jenë:

 •      Të dhënat teknike të produktit
 •      MSDS
 •      Etiketa
 •      Dokumenti i  regjistrimit në BE për produktet e regjistruara në vendet e Ballkanit të caktohen kritere

më  të forta për tu plotesuar nga aplikantet.

Bashkëpunimi ndërinstitucional dhe pjesëmarrja në takimet në lidhje me menaxhimin e kimikateve.


1- “Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi” datë 21.04.2020

2- ” Levizja e lire e mallrave”,- date 18.05.2021

3-“Doganat“, datë 18.05.2021, ku Sektori i Kimikateve angazhohet për 1 regullore të Kimikateve, Rregullore 649/2012, lidhur me importin dhe eksportin e kimikateve të rrezikeshme

4-Plani Rajonal i Veprimit CBRN_11 draft Prioritetet! 30.08.2021

5- Takim me ekspertët suedezë  KEMI  në lidhje me funksionimin e Helpdesk gjithashtu  dhe informcionet e marra gjatë diskutimeve  në lidhje me rregjistrin e kimikateve .

6-“Chemical accident prevention, preparedness and response” 28 April 2021

7-How to submit a CLH dossier  26 May 2021

8-17th edition of RECETOX Summer School. with a special focus on Health, Social and Environmental,Epidemiology, June 21-25, 2021.

8-Sharing expertise and information towards harmonization of monitoring of contaminants in the marine environment, July 1st, 2021 Harmonia Network.

9-ECHA International Activities . Introduction to CLP 2-4 November 2021

Në datën  7 Qershor 2022  me pjesëmarrjen e një prej  specialistëve të   Agjencisë  Kombëtare  të  Mjedisit  u  mbajt  takimi organizuar nga ECHA ne kuader te projektit

IPA –III, Reflection on Albania’expecatations and needs with regards to the IPA project, discussion and clarifications.

Konferenca e 13-të vjetore e Forumit të Kimikateve të Helsinkit e cila u zhvillua 7-9 Qershor  2022 me pjesemarrjen e specialisteve te Agjencise Kombetare te Mjedisit.

Konferenca e 13-të vjetore e Forumit të Kimikateve të Helsinkit (HCF) promovon sigurinë dhe menaxhimin e kimikateve në nivel global me anë të diskutimeve të profilit të lartë në panel, prezantimeve kryesore dhe debateve te cilat  jane një mundësi për të gjithë profesionistët që të zgjerojnë të kuptuarit e tyre për industritë përkatëse paralele duke fituar njohuri të thelluara për evoluimin e rregulloreve kimike në mbarë botën dhe qëllimet e ardhshme për përmirësimin e sigurisë së kimikateve.

 

Bashkëpunimi ndërinstitucional dhe pjesëmarrja në takimet në lidhje me menaxhimin e kimikateve.

 • Training by Echa “Women Leadership, Chemical Safety, and the SDGs” 13.01.2022
 • Meeting for DCM of Biocides Albania ECHA International Activities, 14.01.2022
 • ECHA International Activities Hazard training 31.01.2022
 • Online meeting within the project Improved chemicals management – planning for 2022  4.02.2022.
 • ECHA training “The role of Member States and ECHA in the implementation of the EU chemicals acquis 20.02.2022
 • ECHA training: EU institutions 31.03.2022
 • Training on chemicals legislation within the project “Improving Management of chemicals in Albania ”15-17 March 2022

                                          

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.