Agjencia Kombetare e Mjedisit

Bashkëpunime Nderkombëtare

Bashkëpunime Nderkombëtare


 • Projekti “Improved Chemical Management in Albania, Cooperation Chemical Office and Implementation of Project Regarding Chemical Albanian Laws”ne lidhje me suportin teknik për implementimin e ligjit shqiptar të menaxhimit te kimikateve, në mbështetje të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Sektorit të  Kimikateve  në  Agjencinë Kombëtare të Mjedisit

 • Pjesmarrja ne programin  ITP320/5 2021 financuar nga SIDA, me mbështetje të KEMI Sida’s International Training Programme ITP320/5 2021 “Developing Strategies for National Chemicals Management”

 • -Pjesëmarrje në javën e parë të programit ITP e cila u zhvillua online 22-26 Nëntor 2021.
  -Faza e dyte do zhvillohet sërisht online në periudhën  21 Mars-8 Prill 2022.

1-Në kuadër të projektit i “Përmirësimi i menaxhimit të kimikateve në Shqipëri” specialistët e sektorit të kimikateve kanë qënë të pranishëm ne takimin   nderinstitucional me teme Trajnim mbi legjislacionin e kimikateve për inspektoret “ne datat 1-3 Dhjetor 2021 me  pjesëmarrjen e specialistëve të Agjencisë Suedeze të Kimikateve, KEMI, SIDA.

Në këto takime fokusi është dhënia e ekspertizës suedeze në plotësimin e kërkesave të zbatimit të ligjit nr.27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”, me objektiva :

 • Pasqyrë e legjislacionit kimik në Shqipëri dhe lidhjet me legjislacionin e BE-së
 • Klasifikimi, fletët e etiketimit dhe te dhënat e sigurisë (Ligji Nr. 27/2016)
 • Aktet ligjore dhe rregulloret Si te implementohen rregullat duke perfshire shembuj praktike
 • Klasifikimi, fletët e etiketimit dhe te dhënat e sigurisë (Ligji Nr. 27/2016
 • Kufizimet dhe kërkesat per autorizim (Ligji nr. 27/2016)
 •          

2-Në kuadër të trajnimit me temë “Zhvillimin e stërvitjes TTX për strategjine e mos përhapjes së ADM”  specialistët e Sektorit të Kimikateve kanë qënë të pranishëm në takimin   nderinstitucional i cili u zhvillua në ambientet e Ministrisë së Mbrojtjes  në datat  8-12 Nëntor 2021.

Qëllimi i C-WMD  SHQIPERI  2021, një strevitje  e stimuluar në  tavolinë (TTX)  ishte te vleresimi dhe te vërtetimi i efikasitetit të Strategjisë Kombëtare Shqiptare  për CWMD dhe komponentet e saj. TTX supozon se janë duke u zhvilluar një shumllojshmeri aktivitetesh lidhur me përhapjen,  pjesa më e madhe e të cilave përfshijnë kundershtarë  që e përdorin Shqipërine si një të ashtuquajtur vend “transiti ”Shumëllojshmeria e aktiviteteve  me skenare fiktive  pasqyroi  shtrirjen dhe natyrën e vlerësimit të kërcenimit dhe rrezikut të strategjisë.

3-Në kuadër  të rishikimit të VKM nr.933 25.11.2020”.date 22.11.2021  u ngrit grupi i punes ku u përfaqesua  nga specialistet e Zyrës së Kimikateve e ngritur pranë struktures së AKM-së

Qellimi i takimit ishte  rishikim i neneve kryesore të VKM nr.933 datë 25.11.2020, në mënyrë që të zgjidhim problematikat aktuale. Procedura që do të përcaktohet për autorizimin e biocideve të jetë e ngjashme me procedurën e regjistrimit të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve (PMB).

U diskutua që dokumentet kryesore që do të përfshihen dhe kërkohen në aplikim të jenë:

 •      Të dhënat teknike të produktit
 •      MSDS
 •      Etiketa
 •      Dokumenti i  regjistrimit në BE për produktet e regjistruara në vendet e Ballkanit të caktohen kritere

më  të forta për tu plotesuar nga aplikantet.

Bashkëpunimi ndërinstitucional dhe pjesëmarrja në takimet në lidhje me menaxhimin e kimikateve.


1- “Menaxhimi i kimikateve dhe mbetjeve farmaceutike ne Shqiperi” datë 21.04.2020

2- ” Levizja e lire e mallrave”,- date 18.05.2021

3-“Doganat“, datë 18.05.2021, ku Sektori i Kimikateve angazhohet për 1 regullore të Kimikateve, Rregullore 649/2012, lidhur me importin dhe eksportin e kimikateve të rrezikeshme

4-Plani Rajonal i Veprimit CBRN_11 draft Prioritetet! 30.08.2021

5- Takim me ekspertët suedezë  KEMI  në lidhje me funksionimin e Helpdesk gjithashtu  dhe informcionet e marra gjatë diskutimeve  në lidhje me rregjistrin e kimikateve .

6-“Chemical accident prevention, preparedness and response” 28 April 2021

7-How to submit a CLH dossier  26 May 2021

8-17th edition of RECETOX Summer School. with a special focus on Health, Social and Environmental,Epidemiology, June 21-25, 2021.

8-Sharing expertise and information towards harmonization of monitoring of contaminants in the marine environment, July 1st, 2021 Harmonia Network.

9-ECHA International Activities . Introduction to CLP 2-4 November 2021

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.