Agjencia Kombetare e Mjedisit

Njoftim për transferim materialesh pa pagesë!

Ne Agjencine Kombetare te Mjedisit jane gjendje materiale laboratori te fushe analitike si preparate kimike (reagent) , ene qelqi laboratori dhe pajisje laboratori, te cilat e kane humbur funksionin per misionin dhe veprimtarine e institucionit tone. Mbeshtetur ne Ligjin Nr.10296 date 08.07.2010 “Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, Udhezimin e Ministrise se Financave Nr. 30 date […]

Informacion

Ne zbatim te Urdheri te Brendshem Nr.1059 prot, date 5.4.2018, per “Ngritjen e komisionit te nxjerrjes jashte perdorimit te aktiveve materiale” Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Tiranë ka vlerësuar për nxjerrje nga përdorimi dhe/ose asgjesimit përfunditar të një grupi aktivesh, sipas listës bashkëlidhur. Për të realizuar këtë proçedurë AKM kërkon nga subjekte te cilat jane te […]

Grafiku i aktiviteteve

Grafiku i levizjes se punonjeve ne muajin qershor 2019 per:          – monitoimi i cilesise se ujerave ne lumenj, dete dhe liqene          – monitorimi i cilesise se ajrit          – monitorimi i zhurmave          – monitorimi i treguesve ne pyje Per me shume –>  Grafiku i levizjes se punonjeve

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.