Agjencia Kombetare e Mjedisit

Monitorime

Lumenj

Harta e nivelit të zhurmave për qytetin e Tiranës

Burim transporti, mbështetur në të dhënat që rezultojnë nga matje dhe literature. Vlera e lejuar e ekspozimit ndaj zhurmave 40 decibel.

Përqëndrimi i PM10 për qytetin e Tiranës për vitin 2014

Janë në vlerat limit të lejuara, me standartet shqiptare 46 µg/m3

Përqëndrimi i PM10 për qytetin e Tiranës për vitin 2014

Përhapja e shkarkimeve për ndotësit kryesor (PM10,NOx, PB, SO2, etj) në shkallë vendi

Burimi i emisioneve të konsideruar Transporti, Industria, Energjia

Harta e Rrjetit të Monitorimit të Ujerave Sipërfaqesore për vitin 2013

Harta e Rrjetit te Monitorimit dhe e cilesise se ujrave siperfaqesore ne te cilen jane gjeneruar te dhena mjedisore statistikore te mbeshtetur ne Programin Kombetare te Monitorimit te Mjedisit per vitin 2013. Keto te dhena mjedisore jane mbledhur nga stacionet e monitorimit te ujrave bregdetare lares, ujrave te liqeneve dhe te lumenjve per Republiken e Shqiperise.

Harta e cilësisë së Ujerave Sipërfaqesore të monitoruara për vitin 2013

Harta e Zonave të Mbrojtura të vitit 2013

Harta e monitorimit te lumenjve për vitin 2016

Harta e monitorimit të cilësisë së plazheve për vitin 2016

Harta e monitorimit të cilësisë së plazheve për vitin 2016

Përhapja e Faunës së Egër në Shqipëri

Përhapja e Ariut të Murmë në Shqipëri

Harta e monitorimit të cilësise së plazheve 2018

Harta e monitorimit të cilësisë së lumenjve 2018

Harta e Monitorimit të ujërave nëntokësore 2018

Harta e Monitorimit të zhurmave në disa qytete të Shqipërise 2018

Harta e monitorimit të zhurmave të Tiranës.

Harta e monitorimit të zhurmave për qytetin e Tiranes 2018

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.