Agjencia Kombetare e Mjedisit

Njoftim- Pajisja me Kodin Unik

Mbështetur në Ligjin Nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar, në VKM-në nr. 371, datë 11.6.2014 “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre” dhe në VKM-në nr. 229, datë 23.04.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të […]

Njoftim për Formatin e Rregjistrit të Transfertave Individuale

  Mbështetur në pikën 19 të VKM-së Nr. 371, datë 11.6.2014 “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre”, dhe Urdhërit të Ministrit të Mjedisit Nr. 135, datë 16.4.2015 “Për miratimin e mënyrës së administrimit të formatit të regjistrit të transfertave individuale dhe të regjistrit kombëtar […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.