Agjencia Kombetare e Mjedisit

Të tjera

1.Cilat kimikate klasifikohen si të rrezikshme?

Kimikatet e rrezikshme janë substanca ose përzierje me të paktën një karakteristikë të rrezikshme. Fjalitë H (deklaratat e rrezikut) paralajmërojnë për llojin e rrezikut.

Sipas llojit të rrezikut, kimikatet e rrezikshme mund të klasifikohen në këto kategori:
 

1. RREZIQET FIZIKE:

 • Eksplozivët
 • Gaze të ndezshme
 • Aerosolet
 • Gazrat oksidues
 • Gazrat nën presion
 • Lëngje të ndezshme
 • Lëndët e ngurta të ndezshme
 • Substancat dhe përzierjet vetë-reaktive
 • Lëngjet piroforike
 • Lëndët e ngurta piroforike
 • Substancat dhe përzierjet vetë-ngrohëse
 • Substancat dhe përzierjet të cilat, në kontakt me ujin, lëshojnë gazra të ndezshëm
 • Lëngjet oksiduese
 • Lëndët e ngurta oksiduese
 • Peroksidet organike
 • Korroziv ndaj metalit


 
2. RREZIQET SHËNDETI

 • Toksiciteti akut
 • Korrozioni/irritimi i lëkurës
 • Dëmtime serioze të syrit/irritim të syve
 • Sensibilizimi i frymëmarrjes ose i lëkurës
 • Mutagjeniteti i qelizave embrionale
 • Kancerogjeniteti
 • Toksiciteti riprodhues
 • Toksiciteti specifik i organit të synuar – ekspozimi i vetëm (STOT SE)
 • Toksiciteti specifik i organit të synuar – ekspozimi i përsëritur (STOT RE)
 • Rrezik aspirimi


 
3. RREZIQET MJEDISORE:

 • Toksiciteti akut për ekosistemin ujor.
 • Toksiciteti kronik për ekosistemin ujor.
 • E rrezikshme për shtresën e ozonit.

 

Si të njohim kimikatet e rrezikshme?

Nëse një kimikat është i rrezikshëm apo jo, mund të përcaktohet në disa mënyra:

 • në etiketën e paketimit dhe/ose
 • në Fletën e të Dhënave të Sigurisë.

Nëse ka të paktën një fjali H ose piktogram rreziku në etiketë, produkti klasifikohet si i rrezikshëm.

Në fletën e të dhënave të sigurisë, të dhënat për rrezikun mund të gjenden në seksionin 2.1. Ekziston një sistem i klasifikimit dhe etiketimit të kimikateve të aplikueshëm: CLP. CLP bazohet në Rregulloren Evropiane Nr. 1272 të vitit 2008.

Kimikatet e rrezikshme janë ato me të paktën një nga piktogramet në etiketë (paketim). Në rast të mungesës së piktogramit, kimikatet e rrezikshme mund të identifikohen në bazë të paralajmërimeve ose ‘fjalive H’ më të njohura. Ato duhet të përfshihen në çdo njësi paketimi. Sipas rregullores CLP, përveç fjalive H, mund të përdoren edhe fjali specifike EUH për të shënuar rrezikun.

Çfarë është një fletë e të dhënave të sigurisë?

Në tregun e kimikateve, Fleta e të Dhënave të Sigurisë është një burim i domosdoshëm informacioni. Fleta e të Dhënave të Sigurisë është kartë identiteti e një kimikati. Ai paraqet informacion të rëndësishëm për njerëzit që vijnë në kontakt me kimikatin e rrezikshëm dhe për personelin shëndetësor që kujdeset për individët në rast të kushteve të rrezikshme shëndetësore për shkak të efekteve të dëmshme të substancave të rrezikshme.

Cilat produkte kërkojnë një fletë të të dhënave të sigurisë?

Një fletë e të dhënave të sigurisë duhet të përgatitet për të gjitha kimikatet e klasifikuara si të rrezikshme.

Furnizuesi i substancës ose përzierjes duhet t’i sigurojë një Fletë të të Dhënave të Sigurisë marrësit të substancës ose përzierjes dhe fleta duhet të plotësohet në përputhje me Aneksin II të Rregullores REACH në rastet:

 • kur një substancë ose përzierje plotëson kriteret për klasifikimin si të rrezikshme në përputhje me Rregulloren (EC) Nr. 1272/2008 ose
 • kur substanca është e qëndrueshme, grumbullohet në organizma dhe është toksike ose shumë persistente dhe mund të grumbullohet në organizma në përputhje me kriteret nga Shtojca XIII; ose
 • kur substanca përfshihet në listën e hartuar në përputhje me nenin 59(1) të Rregullores REACH për arsye të ndryshme nga ato në pikat (a) dhe (b).


 Marrësi mund të kërkojë Fletën e të Dhënave të Sigurisë nga furnizuesi gjithashtu kur një substancë ose përzierje nuk plotëson kriteret për klasifikimin si të rrezikshme në përputhje me Rregulloren (EC) Nr. 1272/2008, por përfshin:

 • në një përqendrim individual ≥ 1 mas. % për përzierjet pa gaz dhe ≥ 0.2 vol. % për përzierjet e gazit të paktën një substancë të rrezikshme për shëndetin e njeriut ose mjedisin, ose
 • në një përqendrim individual ≥ 1 mas. % për përzierjet pa gaz të paktën një substancë që është kancerogjene nga kategoria 2, toksike për riprodhimin nga kategoritë 1A, 1B dhe 2, shkakton sensibilizimin e lëkurës nga kategoria 1, shkakton sensibilizimin e frymëmarrjes nga kategoria 1 ose ndikon në laktacion ose qumështin e gjirit ose është e vazhdueshme , mund të grumbullohet në organizma dhe është toksik (PBT) në përputhje me kriteret nga Aneksi XIII ose është shumë i qëndrueshëm dhe mund të krijohet në organizma (vPvB) në përputhje me kriteret nga Shtojca XIII ose përfshihet në listën e hartuar bazuar në nenin 59(1) nga arsye të ndryshme nga ato në pikën (a), ose
 • një substancë për të cilën ekzistojnë kufijtë e ekspozimit në vendin e punës në nivel Komunitar.

Furnizuesi në këtë rast duhet t’i japë marrësit një Fletë të të Dhënave të Sigurisë me kërkesën e tij ose të saj dhe fleta duhet të plotësohet në përputhje me Aneksin II të Rregullores REACH në rastet:

Fleta e të Dhënave të Sigurisë nuk ka nevojë të jepet nëse substancat ose përzierjet e rrezikshme që ofrohen ose shiten për publikun kanë informacion të mjaftueshëm (p.sh. etiketa) që u mundëson përdoruesve të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur shëndetin e njeriut, sigurinë dhe mjedisin, përveç nëse kërkohet nga përdoruesi ose shpërndarësi i mëtejshëm.

Në cilën gjuhë duhet të shkruhet Fleta e të Dhënave të Sigurisë?

Fleta e të Dhënave të Sigurisë duhet të jetë e disponueshme në gjuhën zyrtare të shtetit në të cilin tregtohet kimikati i rrezikshëm.

Përkthimet e fletëve të të dhënave të sigurisë për kimikatet jo të rrezikshme nuk janë të detyrueshme. Sidoqoftë, ato rekomandohen. Në shumicën e vendeve të BE-së, kompanitë kërkojnë Fletët e të Dhënave të Sigurisë në gjuhën lokale, pavarësisht nga rreziku. Përkthimet e fletëve të të dhënave të sigurisë janë gjithashtu të detyrueshme në shumicën e thirrjeve për tenderë.

Cilat janë arsyet për ndryshimin e Fletës së të Dhënave të Sigurisë?

Në realitet, një fletë e mirë e të dhënave të sigurisë nuk është më e vjetër se dy vjet. Fleta e të Dhënave të Sigurisë duhet të rishikohet ose ndryshohet dhe plotësohet rregullisht.

Arsyet për ndryshimin e fletës së të dhënave të sigurisë mund të jenë:

 • ndryshimet në legjislacionin që përcakton përmbajtjen dhe formën e Fletës së të Dhënave të Sigurisë,
 • ndryshimet e recetës (përbërja e re) të cilat mund të çojnë në një klasifikim të ndryshëm të produktit,
 • ndryshime në klasifikimin e substancave individuale në produkt të cilat mund të çojnë në një klasifikim të ndryshëm të produktit,
 • zbulime të reja në lidhje me trajtimin e substancës së rrezikshme,
 • rezultate të reja nga testet e kafshëve dhe në një mjedis ujor (të dhëna toksikologjike dhe ekologjike),
 • kufijtë e rinj të ekspozimit në vendin e punës,
 • përkufizimi i ri i pajisjeve të duhura mbrojtëse,
 • Risi ADR (transport i mallrave të rrezikshme).

Në çfarë mënyre përcaktohet përmbajtja dhe forma e Fletës së të Dhënave të Sigurisë?

Përmbajtja dhe forma e Fletës së të Dhënave të Sigurisë janë dhënë në mënyrë specifike nga Rregullorja Evropiane Nr. 830/2015.

 

 

Një Fletë e të Dhënave të Sigurisë përbëhet nga 16 seksione:

 • Identifikimi i substancës/përzierjes dhe kompanisë/entit
 • Përcaktimi i rrezikut
 • Përbërja/të dhënat për përbërësit
 • Masat e ndihmës së parë
 • Masat për shuarjen e zjarrit
 • Masat në rast të shkarkimeve të paqëllimshme
 • Trajtimi dhe ruajtja
 • Kontrolli i ekspozimit/mbrojtja personale
 • Vetite fizike dhe kimike
 • Stabiliteti dhe reaktiviteti
 • Informacioni toksikologjik
 • Informacion ekologjik
 • Asgjesimi
 • Të dhënat e transportit
 • Të dhëna mbi kërkesat ligjore
 • Informacioni tjetër

Si lidhen Fleta e të Dhënave të Sigurisë dhe etiketa?

Elementet e etiketës janë të përcaktuara në pikën 2 të Fletës së të Dhënave të Sigurisë. Në praktikë, shpesh ka mospërputhje midis etiketës dhe Fletës së të Dhënave të Sigurisë. Gabimet më të zakonshme janë:

 • emri i marketingut në fletën e të dhënave të sigurisë nuk përputhet me emrin e marketingut në etiketë,
 • Fleta e të Dhënave të Sigurisë përmban fjali të ndryshme H dhe P nga etiketa,
 • etiketa nuk tregon ndonjë paralajmërim shtesë (p.sh. për aerosolet, izocianidet etj.).

Cili është qëllimi i shënimit të kimikateve?

Në përputhje me dispozitat e kimikateve, qëllimi themelor i shënjimit ose etiketimeve është informimi i përdoruesit (konsumatorit) për rreziqet e kimikateve. Prandaj, etiketa është elementi kryesor që bën kontaktin e parë me përdoruesin e kimikatit. Kjo është arsyeja pse çdo kimikat i rrezikshëm duhet të shënohet siç duhet me një etiketë. Shitja e kimikateve të rrezikshme të shënuara gabimisht ose gabimisht është shkelje.

 

Cilat janë elementet bazë të etiketës?

Elementet e etiketës:

 • Emri tregtar i produktit
 • Piktograme (nëse kërkohet)
 • Deklaratat e rrezikut (fjalitë H)
 • Deklarata paraprake (fjali P)
 • Fjala paralajmëruese “RREZIK” ose “KUJDES”
 • Sasia neto
 • Emri, adresa dhe numri i telefonit të furnizuesit

Cilët mund të jenë elementë shtesë të etiketës?

 • Paralajmërim për aerosolet, shenja “3”
 • Etiketimi special i detergjentit
 • Informacion shtesë për një produkt biocid
 • Përmbajtja e komponimeve organike të paqëndrueshme (HOS – Kategoria dhe vlera kufi)
 • Deklaratë për substancat e rrezikshme
 • Kujdes: produkti përmban substanca që mund të shkaktojnë reaksione alergjike.
 • Kujdes: produkti përmban substanca të veçanta të rrezikshme (p.sh. izocianate, MDI, epokside, plumb, cianoakrilate, krom (IV), kadmium etj.).
 • Paralajmërim: gjatë përdorimit mund të lëshohen substanca të rrezikshme (p.sh. klor).
 • Paralajmërim për dyllë të lëngshëm të cilët janë të dëmshëm për shëndetin nëse gëlltiten.

 

Shembull i etiketës CLP:

 

Emer tregetar

1 l

Rreziku: H225 Lëng dhe avull shumë i ndezshëm. 

H317 Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës. H319 Shkakton acarim serioz të syve. 

H336 Mund të shkaktojë përgjumje ose marramendje.

 EUH066 Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharje ose çarje të lëkurës.

P102 Mbajeni jashtë mundësive të fëmijëve.

 P210 Mbajeni larg nxehtësisë, sipërfaqeve të nxehta, shkëndijave, flakëve të hapura dhe burimeve të tjera të ndezjes. Ndalohet duhani. 

P305 + P351 + P338 NËSE NË SY: Shpëlajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse janë të pranishme dhe të lehta për t’u bërë. Vazhdoni shpëlarjen.

 P333 + P313 Nëse shfaqet acarim i lëkurës ose skuqje: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore. 

P403 + P233 Ruajeni në një vend të ajrosur mirë.

 Mbajeni enën të mbyllur fort. 

P501 Hidhni përmbajtjen/kontenierin në përputhje me rregulloren lokale.

 

 

Shembull i një etiketimi shumëgjuhësh

 

 – deklaratat duhet të jenë të njëjta në të gjitha gjuhët (fjalitë e njëjta H dhe P).

Emer tregtie

1 l

EN: Përmban: acetat etilik; 2-butanone oksim.
 Rreziku: H225 Lëng dhe avull shumë i ndezshëm. 

H317 Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.

 H319 Shkakton acarim serioz të syve. 

H336 Mund të shkaktojë përgjumje ose marramendje.

 EUH066 Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharje ose çarje të lëkurës.
  

P102 Mbajeni jashtë mundësive të fëmijëve.

 P210 Mbajeni larg nxehtësisë, sipërfaqeve të nxehta, shkëndijave, flakëve të hapura dhe burimeve të tjera të ndezjes. 

Ndalohet duhani. 

P305 + P351 + P338 NËSE NË SY: Shpëlajeni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse janë të pranishme dhe të lehta për t’u bërë. Vazhdoni shpëlarjen.

 P333 + P313 Nëse shfaqet acarim i lëkurës ose skuqje: Merrni këshilla/vëmendje mjekësore. 

P403 + P233 Ruajeni në një vend të ajrosur mirë.

 Mbajeni enën të mbyllur fort.

 P501 Hidhni përmbajtjen/kontenierin në përputhje me rregulloren lokale.

 

 

Çfarë duhet të kihet parasysh në reklamat dhe shitjet në internet të kimikateve?

Kur reklamoni një substancë, elementët e mëposhtëm duhet të përfshihen në reklamë:

 • klasa e rrezikut dhe/ose
 • kategori rreziku

Shembull i deklaratës: toksiciteti akut oral, kategoria 3

Kur reklamoni një përzierje, elementët e mëposhtëm duhet të përfshihen në reklamë:

 • piktogram rreziku
 • tekst paralajmërues
 • deklaratat e rrezikut (fjalitë H, fjalitë EUH)

Reklama duhet të përmbajë të gjithë elementët e lartpërmendur. Fjalitë P nuk kanë nevojë të shprehen.

Shembull i një reklame për një kimikat irritues:

RREZIK
 H319 Shkakton acarim serioz të syve.

 

A duhet të vendoset paralajmërimi i prekshëm në paketimin e brendshëm apo të jashtëm?

Kërkesat teknike për paralajmërimet prekëse janë të përcaktuara në standardin EN ISO 11683. Kërkon që paralajmërimi i prekshëm të vendoset në paketimin parësor/të brendshëm.

Cilat produkte duhet të kenë një paralajmërim me prekje dhe bllokim të sigurt?

Paralajmërimi i prekshëm dhe një bllokues i sigurt duhet të vendosen në produktet për përdorim publik (përdorim të përgjithshëm), përkatësisht në lidhje me llojin e rrezikut. Kjo nuk vlen për aerosolët, të shënuar me H222 ose H223.

 

Cilat rreziqe shënohen me piktograme?

Piktograme që shënojnë karakteristika fizike të rrezikshme:

Piktogram

Rrezik

 

 • Eksplozivë të paqëndrueshëm
 • Substancat dhe përzierjet vetë-reaktive
 • Peroksidet organike
 • Gaze të ndezshme
 • Aerosolet
 • Lëngje të ndezshme
 • Lëndët e ngurta të ndezshme
 • Substancat dhe përzierjet vetë-reaktive
 • Lëngjet piroforike
 • Lëndët e ngurta piroforike
 • Substancat dhe përzierjet vetë-ngrohëse
 • Substancat dhe përzierjet, të cilat në kontakt me ujin, lëshojnë gazra të ndezshëm
 • Peroksidet organike

 

 • Gazrat oksidues
 • Lëngjet oksiduese
 • Lëndët e ngurta oksiduese

 

Gazrat nën presion:

 • Gazrat e kompresuar;
 • Gazrat e lëngshëm;
 • Gazrat e lëngshëm në frigorifer;
 • Gazrat e tretur
 • Korroziv ndaj metaleve

 

Piktogramet, shenjat e karakteristikave të rrezikshme për shëndetin:

Piktogram

Rrezik

 

 • Toksiciteti akut (oral, dermal, inhalues)

 

 • Korrozioni i lëkurës
 • Dëmtime serioze të syve

 

 • Toksiciteti akut (oral, dermal, inhalues)
 • Irritimi i lëkurës
 • Irritimi i syve
 • Sensibilizimi i lëkurës
 • Toksiciteti specifik i organit të synuar – Ekspozimi i vetëm
 • Irritimi i rrugëve të frymëmarrjes
 • Efektet narkotike
 • Sensibilizimi i frymëmarrjes
 • Mutagjeniteti i qelizave embrionale
 • Kancerogjeniteti
 • Toksiciteti riprodhues,
 • Toksiciteti specifik i organit të synuar – Ekspozimi i vetëm
 • Toksiciteti specifik i organit të synuar – Ekspozimi i përsëritur
 • Rrezik aspirimi

 

Piktograme, duke shënuar karakteristika të rrezikshme për mjedisin:

Piktogram

Rrezik

 

E rrezikshme për mjedisin ujor

 • Kategoria e rrezikut akut
 • Kategoritë e rrezikut afatgjatë
 • E rrezikshme për shtresën e ozonit

 

Udhëzues në lidhje me kriteret që duhen plotësuar në lidhje me procesin e autorizimit për vendosjen në treg të Kimikateve.

 

 

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.