Agjencia Kombetare e Mjedisit

Akreditime dhe Çertifikime

INFORMACION NE LIDHJE ME AKREDITIMIN E LABORATORIT TE AGJENCISE KOMBETARE TE MJEDISIT

Laboratori i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit u akreditua për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 “Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues”, sipas listës së analizave paraqitur tek çertifikata e akreditimit me kodin LT 111, datë 26.07.2021.

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.