Agjencia Kombetare e Mjedisit

Raporte dhe Publikime

  • Ne zbatim te Programit Kombetare te Monitorimit per Vitin 2016, Agjencia Kombetare e Mjedisit eshte ne proces te lidhjes se kontratave me  Institucionet Monitoruese perkatesisht:

 

– Kontrate sherbimi per monitorimin e ajrit me IFB-ne
– Kontrate sherbimi per monitorimin e ujrave nentokesore me SHGJSH-ne
– Kontrate sherbimi per monitorimin e ujrave te plazheve  me ISHP-ne
– Kontrate sherbimi per monitorimin e klorofiles ‘a’ ne  liqene  me FSHN-ne
– Kontrate sherbimi per monitorimin e flores dhe faunes        me FSHN-ne
– Kontrate sherbimi per monitorimin e cilesise se tokes   me UBT-ne
– Kontrate sherbimi per monitorimin e erozionit ne pyje  me  UBT-ne
– Kontrate sherbimi per monitorimin e lokalizimit te tokave te ndotura me hidrokarbure me QTTB-ne
– Kontrate sherbimi per monitorimin e ajrit me tuba pasive me ISHP-ne
– Kontrate sherbimi per monitorimin e ndotjeve radiaktive te ujrave siperfaqesore dhe precipitimeve atmosferike(Fallout) me Institutin e Fizikes Berthamore
– Kontrate sherbimi per monitorimin e Cilësisë së Ajrit në Republikën e Shqipërisë me  Institutin e Shëndetit Publik

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.