Agjencia Kombetare e Mjedisit

NDOTJA E UJERAVE NUK NJEH KUFIJ

Agjencia Kombetare e Mjedisit nenshkroi Memorandumin e Mirekuptimit dhe Bashkepunimit me Institutin Hidrometeorologjik Mali i Zi dhe Insituti Hidrobiologjik te Ohrit me mbeshtetjen teknike te Bashkepunimit Gjerman nepermjet Projektit GIZ CSBL “Ruajtja dhe perdorimi i qendrueshem i Biodiversitetit ne Liqenet e Shkodres, Prespes dhe Ohrit” ne perputhje me Direktiven Kuader te Ujit, ne ekspedita te perbashketa monitorimi,harmonizimi i metodave dhe shkembim eksperience ne fushen e monitorimit  te cilesise se ujerave sipas kerkesave te Direktives, si dhe krijimi i nje database te perbashket te te dhenave te monitorimit  ne vleresimin e shkalles se eutrofise se ujerave per te tre liqenet .

I mëparshëm NJOFTIM

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.