Agjencia Kombetare e Mjedisit

Inspektim Kontrolli

IV. DREJTORIA E INSPEKTIM-KONTROLLIT


1. HISTORIKU, BAZA LIGJORE DHE ORGANIGRAMA


  • Historiku

  Drejtoria e Inspektim Kontrollit (DIK), është krijuar si drejtori e atashuar pranë AKM-së, si organ qëndror dhe publik, e cila është në varësi të ministrit përgjegjës për turizmin dhe mjedisin. DIK përbehet nga katër sektorë.

  DIK është krijuar në bazë të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” si Inspektorat Shtetëror me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.568, datë  17.7.2020 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë Kombëtare  të Mjedisit”

  Fusha e inspektimit për mbrojtjen e mjedisit përcaktohen në ligjin nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” të ndryshuar.

  Në këtë kuadër, të gjitha inspektimet e Drejtorisë së Inspektimit Kontrollit, janë kryer në zbatim të bazës ligjore, duke respektuar afatet e vendosura në të. 

  1.2. Baza Ligjore

  Drejtorisa e Inspektim Kontrollit e ushtron funksionin administrativ, në bazë të:

   

Sektori inspektim mjedisor


 1. Gjatë muajve Qershor-Dhjetor 2021, Sektori i Inspektimit Mjedisor (Qendër), dhe sektorët e mjedisit në nivel Rajonal kanë kryer:
  • Inspektime gjithësej                          1022
  • Gjoba të vendosura gjithësej               71
  • Dënim me paralajmërim                    25
  • Pezullim dhe mbyllje aktiviteti
  • Vlera e gjobave të vendosura               26 910 000 Lekë.
  Sipas degëve rajonale të AKM, realizimi i inspektimeve për periudhën Qershor – Dhjetor, pasqyrohet në tabelën e mëposhtme;
  Nr Deget Rajonale te AKM Inspektime te programuara Inspektime jashte programit Inspektime te realizuara Gjoba te vendosura Vlera e Gjobave Denim me Paralajmerim Pezullime
  1 Sektori i Inspektimit Mjedisor (Qendër) 156 9 165 10 3 600 000 25
  2 ARM (Le,Sh,Ku)   202 11 213 27 6 490 000
  3 ARM (Tr,Dr,Di) 170 104 274 11   9 600 000
  4 ARM (Fr,Vl,Gj) 199 12 211 12 6 130 000
  5 ARM (Br,El,Ko) 149 10 159 11 1 090 000
           TOTALI 876 146 1022 71 26 910 000    25  
    Gjatë muajve Qershor-Dhjetor 2021, Sektori i Burimeve Natyrore (Ujërave) Qendër dhe sektorët e ujërave në nivel Rajonal kanë kryer:
  • Inspektime gjithësej                                286
  • Gjoba të vendosura gjithësej                    23
  • Dënim me paralajmërim                           
  • Pezullim dhe mbyllje aktiviteti                 –
  • Vlera e gjobave të vendosura                   6 870 000 Lekë.
  Sipas degëve rajonale të AKM, të dhënat e mësipërme pasqyrohen në tabelën e mëposhtme;
  Nr Deget Rajonale te AKM Inspektime te programuara Inspektime jashte programit Inspektime te realizuara Gjoba te vendosura Vlera e Gjobave Denim me Paralajmerim Pezullime
  1 Sektori i inspektimit të burimeve natyrore (ujërave) 48 16 64 7 3 300 000 2
  2 ARM (Le,Sh,Ku)   53 0 53
  3 ARM (Tr,Dr,Di)     –
  4 ARM (Fr,Vl,Gj) 83 83 8 1030 000 1
  5 ARM (Br,El,Ko) 85 1 86 8 2 540 000 1
           TOTALI 269 17 286 23  6 870 000 4

Sektori i monitorimit


  • Sektori i Monitorimit ka si objektiv të analizojë cdo Raport Monitorimi që dorëzohet nga subjektet pranë kësaj zyre duke u bazuar në aktet ligjore dh nënligjore, vlen të përmendim: Ligjin nr. 9024, datë 6.3.2003 “Për akreditimin e laboratorëve testues kalibrues,organizmave çertifikues dhe inspektues në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr. 435, datë 12.9.2002 “Për normat e shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”, të VKM nr. 1189, datë 18.11.2009 “Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e programit kombëtar të monitorimit të mjedisit”, të VKM nr. 177, datë 31.3.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”,Udhëzimit nr. 8,datë 27.11.2007 “Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara”,
  • Bashkëpunon me sektorët e tjere brënda drejtorisë me qëllim përfshirjen në planet e inspektimit të operatorëve të cilët nuk zbatojne kushtet e vendosura në lejen e mjedisit apo VNM.
  1. Të dhëna statistikore
  Raportet periodike të vetmonitorimit 
  Raporte Vetmonitorimi të ardhura   Janar-Dhjetor 2021
  Leje mjedisi tipi B. Leje Mjedisi tipi A. VNM + Deklarata Mjedisore. Raporte Vjetore të ardhura                                  Janar-Dhjetor 2021
  1396 66 830 1120
   

Sektori Ankimim Apelim Ekzekutim


 1. Sektori Ankimimeve, Apelim, Ekzekutim, Trajtim i Penaliteteve operon pranë Agjencisë Kombëtare  e Mjedisit që prej korrikut të vitit 2020, sektori është krijuar  dhe funksionon në mbështëtje të VKM-së Nr. 568, datë 17.7.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit” e ndryshuar me VKM- në Nr. 186, datë 25.03.2021.Sektori i Ankimime përbëhet nga pesë nëpunës civil (përgjegjësi i sektorit dhe katër inspektor), të cilët  asiston Komisioni e Shqyrtimit të Ankimeve të ngritur me Urdhrin Nr. 177, datë 07.12.2021 “Për ngritjen e Komisionit të Shqyrtimit dhe Vlerësimit të Ankimimeve në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit” i ndryshuar me Urdhrin Nr. 183, datë 30.12.2021. Gjatë viteve 2020-2021 nga Komisioni i Shqyrtimit të Ankimeve janë shqyrtuar 46 ankime administrative, nga këta:
  Masat Administrative të Ankimuara Të lëna në fuqi nga KSHA Të shfuqizuara Të ndryshuara Në proces gjykimi në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Kerkesë për lëshim Urdhër ekzekutimi drejtuar Gjykatës Të paguara vullnetarisht nga subjekti Të ekzekutuara nga përmbarimi
  46 37 8 2 17 14 3 1
  Nga vendimet e mësipërme, shumica e vendimeve të ankimuara i përkasin Agjencisë Rajonale të Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër me një total prej 12 ankimimesh për vitin 2021; më pas renditet Agjencia Rajonale e Mjedisit Shkodër, Lezhë, Kukës me 11 ankimime administrative; vijohet me   Agjencinë Kombëtare të Mjedisit me 10 ankimime administrative; Agjencia Rajonale e Mjedisit Fier, Vlorë, Gjirokastër 7 ankimime; dhe në fund Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Elbsan, Korcë me 6 ankimime. Ndërkohë, për vitin 2022 deri tani Komisioni i Shqyrtimit të Ankimimeve ka administruar 18 ankime administrative, nga të cilët janë shqyrtuar 10 ankime dhe është vendosur për lënien në fuqi të 7 prej tyre dhe shfuqizimin e tre të tjerëve. Ndërkohë 8 ankimet e mbetura janë në proces mbledhje të dhënash dhe shqyrtimi nga komisioni.

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.