Agjencia Kombetare e Mjedisit

Lidhja e kontratave me Institucionet Monitoruese

Ne zbatim te Programit Kombetare te Monitorimit per Vitin 2015, Agjencia Kombetare e Mjedisit eshte ne proces te lidhjes se kontratave me Institucionet Monitoruese perkatesisht: Kontrate sherbimi per monitorimin e ajrit me IFB-ne Kontrate sherbimi per monitorimin e ujrave nentokesore me SHGJSH-ne Kontrate sherbimi per monitorimin e ujrave te plazheve  me ISHP-ne Kontrate sherbimi per […]

Akreditimi i Laboratorit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit

Laboratori i Agjencise Kombetare te Mjedisit eshte pajisur me Certifikaten e Akreditimit me nr regjistrimi LT 016, per kryerjen e analizave laboratorike ne perputhje me S SH ISO / IEC 17025 : 2006, ne lidhje me shtate parametrat baze te analizimit te ujit natyror, ku perfshihen nitratet, nitritet, fosfatet, total fosfate, pH, NKO, NBO5 , […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.