Agjencia Kombetare e Mjedisit

Memorandum Bashkëpunimi

NENSHKRUHET  MEMORANDUMI I BASHKEPUNIMIT  MIDIS  `AGJENCISE  KOMBETARE  TE  MJEDISIT ` DHE QENDRES  MJEDISORE ` reVision` ME  OBJEKT FILLIMIN E PROJEKTIT  ` FLUMI`

Agjencia   Kombetare e Mjedisit  nepermjet Drejtorit te  Pergjithshem te  saj Z. Julian Beqiri   dhe    perfaqesuesit  te `Qendres  Mjedisore  REVISION` Z. Klajd  Kruja, nenshkruan  midis  tyre    ne daten  2 Qershor  2014 nje  `Memorandum Bashkepunimi `.   Nepermjet  tij  synohet  bashkepunimi  dhe ndihma  reciproke   me qellim  zbatimin e  projektit ` Flumi`. Ky projekt do te kete  si  objektiv  te tij  pastrimin e lumenjve te Shqiperise. Ai do te startoje me `fazen   pilot`  qe do te  perqendrohet ne  pastrimin  e rrjedhes se lumit  Erzen .

Projekti  do te  kete  ne  fokus  te  tij,   jo vetem nderhyrjet  konkrete  me qellim pastrimin e brigjeve te  Lumit Erzen, por  njekohesisht ai do te paraprihet nga nje faze studimore  e cila do te nxjere ne pah problematiken qe lidhet me situaten aktuale te menaxhimit  te  mbetjeve te ngurta ne burim, rrjedhe  dhe derdhje te lumit Erzen, qe do te  shoqerohet  gjithashtu  edhe me pergatitjen e nje raporti  vleresimi dhe analizash te  kryera per kete qellim.  Ky do te sherbeje si   baze per pergatitjen me tej  te ` Planit te  Punes `  se  pastrimit dhe  sistemimit te  brigjeve  pergjate  Lumit Erzen.

Nje nga  objektivat e rendesishme te  ketij  projekti  do te jete  gjithashtu  edhe ndergjegjesimi   ne  nje shkalle te  larte i publikut  ne  pergjithesi    dhe   komuniteve lokale qe jetojne prane dhe pergjate   rrjedhes se  lumit Erzen ne vecanti ,  mbi   rendesine  dhe vemendjen qe  keta duhet ti kushtojne   pasurive natyrore  e  ne menyre  te vecante  atyre ujore  si dhe  ruajtjes dhe mire menaxhimit te  tyre  duke respektuar parimet baze te  zhvillimit  te qendrueshem.

Nje  elementet  e rendesishem  ku do te bazohet   bashkepunimi   per  zbatimin   me sukses  te  ketij projekti pilot, do te jete  partneriteti dhe  bashkepunimi  edhe me institucionet vendore ( bashki e komuna)  bazuar ne ndergjegjesimin dhe  rritjen  e  shkalles se   perfshirjes dhe  pjesemarrjes  se  tyre  ne  kete  projekt  si dhe sigurimi i mbeshtetjes se tyre me qellim implementimin e suksesshem  te tij   dhe sigurimin e  vemendjes dhe kujdesit te vazhdueshem te   pushtetit  lokal  ndaj pasurive natyrore nen territorin qe  keto administrojne   apo edhe  ne   afersi te tyre.

Projekti  eshte parashikuar qe te finalizohet me propozimin e  masave dhe rekomandimeve  si te natyres  ligjore ashtu edhe  ato qe kane  te bejne  me  administrimin  e mire te ketyre pasurive natyrore me qellim  ruajtjen  dhe mbrojtjen  e tyre nga  ndikimet  me efekte negative mjedisore qofshin keto nga  ndikimet njerezore ashtu edhe ato te shkaktuara   nga faktoret  natyrore.

Nderhyrja ne Lumin Erzen  do te jete faza e pare dhe pilot e  nje seri nderhyrjesh te tjera te te njejtes natyre qe do te vijojne me tej ne  gjithe lumenjte kryesore dhe me te  prekur nga efektet negative dhe me impakt mjedisor te  dukshem ne gjithe vendin.

Keto do te jene nderhyrjet e para  te kesaj natyre, nepermjet te cilave  do te synohet   edhe  ndergjegjesimi dhe perfshirja e shkalle te  gjere  perfaqesuesish te  komuniteteve lokale  dhe  grupeve te tjera te  interesit.

Per me shume lexoni Memorandumin e Bashkepunimit!

Memorandum Bashkepunimi

I mëparshëm Inagurimi i Laboratorit

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.