Agjencia Kombetare e Mjedisit

Lidhja e kontratave me Institucionet Monitoruese

Ne zbatim te Programit Kombetare te Monitorimit per Vitin 2015, Agjencia Kombetare e Mjedisit eshte ne proces te lidhjes se kontratave me Institucionet Monitoruese perkatesisht:

 • Kontrate sherbimi per monitorimin e ajrit me IFB-ne
 • Kontrate sherbimi per monitorimin e ujrave nentokesore me SHGJSH-ne
 • Kontrate sherbimi per monitorimin e ujrave te plazheve  me ISHP-ne
 • Kontrate sherbimi per monitorimin e klorofiles ‘a’ ne  liqene  me FSHN-ne
 • Kontrate sherbimi per monitorimin e flores dhe faunes        me FSHN-ne
 • Ktontrate sherbimi per monitorimin e cilesise se tokes   me UBT-ne
 • Kontrate sherbimi per monitorimin e erozionit ne pyje  me  UBT-ne
 • Kontrate sherbimi per monitorimin e lokalizimit te tokave te ndotura me hidrokarbure me QTTB-ne
 • Kontrate sherbimi per monitorimin e ajrit me tuba pasive me ISHP-ne
 • Kontrate sherbimi per monitorimin e ndotjeve radiaktive te ujrave siperfaqesore  dhe precipitimeve        atmosferike(Fallout)  me  Institutin e Fizikes Berthamore
 • Kontrate sherbimi per monitorimin e Cilësisë së Ajrit në Republikën e Shqipërisë me  Institutin e Shëndetit Publik
I mëparshëm Akreditimi i Laboratorit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.