Agjencia Kombetare e Mjedisit

Organigrama në Drejtorinë e Inspektim-Kontrollit

  1. HISTORIKU, BAZA LIGJORE DHE ORGANIGRAMA
  • Historiku 

Drejtoria e Inspektim Kontrollit (DIK), është krijuar si drejtori e atashuar pranë AKM-së, si organ qëndror dhe publik, e cila është në varësi të ministrit përgjegjës për turizmin dhe mjedisin. DIK përbehet nga katër sektorë.

DIK është krijuar në bazë të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” si Inspektorat Shtetëror me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.568, datë  17.7.2020 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë Kombëtare  të Mjedisit”

Fusha e inspektimit për mbrojtjen e mjedisit përcaktohen në ligjin nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” të ndryshuar.

Në këtë kuadër, të gjitha inspektimet e Drejtorisë së Inspektimit Kontrollit, janë kryer në zbatim të bazës ligjore, duke respektuar afatet e vendosura në të. 

1.2. Baza Ligjore

Drejtorisa e Inspektim Kontrollit e ushtron funksionin administrativ, në bazë të:

 

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.