Agjencia Kombetare e Mjedisit

Sektori inspektim mjedisor

Gjatë muajve Qershor-Dhjetor 2021, Sektori i Inspektimit Mjedisor (Qendër), dhe sektorët e mjedisit në nivel Rajonal kanë kryer:
  • Inspektime gjithësej                          1022
  • Gjoba të vendosura gjithësej               71
  • Dënim me paralajmërim                    25
  • Pezullim dhe mbyllje aktiviteti
  • Vlera e gjobave të vendosura               26 910 000 Lekë.
Sipas degëve rajonale të AKM, realizimi i inspektimeve për periudhën Qershor – Dhjetor, pasqyrohet në tabelën e mëposhtme;
Nr Deget Rajonale te AKM Inspektime te programuara Inspektime jashte programit Inspektime te realizuara Gjoba te vendosura Vlera e Gjobave Denim me Paralajmerim Pezullime
1 Sektori i Inspektimit Mjedisor (Qendër) 156 9 165 10 3 600 000 25
2 ARM (Le,Sh,Ku)   202 11 213 27 6 490 000
3 ARM (Tr,Dr,Di) 170 104 274 11   9 600 000
4 ARM (Fr,Vl,Gj) 199 12 211 12 6 130 000
5 ARM (Br,El,Ko) 149 10 159 11 1 090 000
         TOTALI 876 146 1022 71 26 910 000    25  
  Gjatë muajve Qershor-Dhjetor 2021, Sektori i Burimeve Natyrore (Ujërave) Qendër dhe sektorët e ujërave në nivel Rajonal kanë kryer:
  • Inspektime gjithësej                                286
  • Gjoba të vendosura gjithësej                    23
  • Dënim me paralajmërim                           
  • Pezullim dhe mbyllje aktiviteti                 –
  • Vlera e gjobave të vendosura                   6 870 000 Lekë.
Sipas degëve rajonale të AKM, të dhënat e mësipërme pasqyrohen në tabelën e mëposhtme;
Nr Deget Rajonale te AKM Inspektime te programuara Inspektime jashte programit Inspektime te realizuara Gjoba te vendosura Vlera e Gjobave Denim me Paralajmerim Pezullime
1 Sektori i inspektimit të burimeve natyrore (ujërave) 48 16 64 7 3 300 000 2
2 ARM (Le,Sh,Ku)   53 0 53
3 ARM (Tr,Dr,Di)     –
4 ARM (Fr,Vl,Gj) 83 83 8 1030 000 1
5 ARM (Br,El,Ko) 85 1 86 8 2 540 000 1
         TOTALI 269 17 286 23  6 870 000 4

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.