Agjencia Kombetare e Mjedisit

Raporti për Gjëndjen e Mjedisit 2012

Raporti për Gjnëdjen e Mjedisit 2012 është botim i Ministrisë së Mjedisit. Pregatitja e tij u  realizua nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Raporti i Gjendjes në Mjedis është pregatitur  në mbështetje të Ligjit 10431, datë 09/06/2011,” Për Mbrojtjen e Mjedisit’’ dhe në zbatim  të VKM nr 1189, datë 18/11/2009 ” Për rregullat dhe proçedurat për […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.