Agjencia Kombetare e Mjedisit

Seminare mbi Implementimin e EIMMS

Në kuadër të rritjes së kapaciteteve të punonjësve të Agjencise Kombetare te Mjedisit ne bashkepunim më UNDP mbi implementimin e Sistemit të Monitorimit dhe Menaxhimit të Informacionit Mjedisor (EIMMS) ne linje me raportimet globale, gjate muajit Maj-Qershor u realizuan trajnimet ne tre qytetet kryesore Shkoder, Vlore dhe Korçe. Modulet e  trajnimit ishin Biodiversiteti dhe Ndryshimet Klimatike si dhe Monitorimi i indikatoreve mjedisor do te jete pjese e Sistemit te informacionit EIMS e cila eshte drejt perfundimit nga ku do te gjenerohen te dhena për te gjithe komponentet e mjedisit.

I mëparshëm Implementimi i projektit `Përmirësimi i efektivitetit të mbrojtjes së Ligatineve` -`WetMainAreas`.

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.