Agjencia Kombetare e Mjedisit

MBI SHQYRTIMIN DHE DHËNIEN E VENDIMEVE PËR VNM TË PROJEKTEVE INFRASTRUKTURORE

AKM, si autoriteti kompetent, midis aktiviteteve te tjera, bazuar ne Ligjin Nr. 10 440, date 07.07.2011, Shtojca II, Pika 10, shqyrton dhe jep vendimin per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis, edhe per  ‘’Prodhime infrastrukturore’’. Perpara dhenies se vendimit per keto aktivitete, AKM eshte konsultuar me Agjensine Kombetare te Planifikimit te Territorit (AKPT), si autoriteti koordinues […]

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.