Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

Vendim i KM nr. 419, datë 25.6.2014 Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p2831#31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100398393amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p2831#/31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p+01:003# - In Environmental Permit

Udhëzim për dokumentacionin e duhur për Leje Mjedisore

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p5531#31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100418413amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p5531#/31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:41:55 +0100p+01:003# - In Environmental Permit

Vendimet e Komisioneve për Leje Mjedisore për periudhën 15 Mars 2013 – 24 Korrik 2019

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p5831#31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100438433amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p5831#/31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:43:58 +0100p+01:003# - In Environmental Permit

Ligji Nr.602014 Lejet e Mjedisit te Tipave A B dhe C ne varesi te kapaciteti

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p4831#31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100458453amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p4831#/31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:45:48 +0100p+01:003# - In Environmental Permit

Vendim i KM Nr. 417 datë 25.06.2014 Për miratimin e tarifave të lejeve të Mjedisit

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p4231#31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100488483amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p4231#/31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:48:42 +0100p+01:003# - In Environmental Permit

Ligji Nr. 10431, datë 9.6.2011 Për Mbrojtjen e Mjedisit

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p2131#31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100518513amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p2131#/31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:51:21 +0100p+01:003# - In Environmental Permit

Ligji Nr. 10448, datë 14.7.2011 për Lejet e Mjedisit

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:53:50 +0100p5031#31Tue, 01 Mar 2022 08:53:50 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:53:50 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:53:50 +0100538533amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:53:50 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:53:50 +0100p5031#/31Tue, 01 Mar 2022 08:53:50 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:53:50 +0100p+01:003# - In Environmental Permit

Urdhëri Nr. 321 datë 11.2.2014 Për Lejet Mjedisore

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p0931#31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100568563amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p0931#/31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:56:09 +0100p+01:003# - In Environmental Permit

Vendim Nr.411 date 13.05.2015, per Procedurat dhe kushtet per dhenien e perseritjen e lincences se koncesionit te naftesjellesve per importimin, eksportimin dhe transportimin e naftes bruto

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p2031#31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100578573amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p2031#/31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:57:20 +0100p+01:003# - In Environmental Permit

Mbi ndryshimin e Ligjit Nr. 10440, datë: 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”.

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p5431#31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100588583amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p5431#/31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:58:54 +0100p+01:003# - In Environmental Permit

About Us