Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

VKM 360 date 29.04.2015

#!31Fri, 18 Mar 2022 14:58:25 +0100p2531#31Fri, 18 Mar 2022 14:58:25 +0100p-2+01:003131+01:00x31 18pm31pm-31Fri, 18 Mar 2022 14:58:25 +0100p2+01:003131+01:00x312022Fri, 18 Mar 2022 14:58:25 +0100582583pmFriday=392#!31Fri, 18 Mar 2022 14:58:25 +0100p+01:003#March 18, 2022#!31Fri, 18 Mar 2022 14:58:25 +0100p2531#/31Fri, 18 Mar 2022 14:58:25 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Fri, 18 Mar 2022 14:58:25 +0100p+01:003# - In kimikate-legjislacione

VKM 9-2019 per vleresimin e kimikatit

#!31Fri, 18 Mar 2022 14:59:40 +0100p4031#31Fri, 18 Mar 2022 14:59:40 +0100p-2+01:003131+01:00x31 18pm31pm-31Fri, 18 Mar 2022 14:59:40 +0100p2+01:003131+01:00x312022Fri, 18 Mar 2022 14:59:40 +0100592593pmFriday=392#!31Fri, 18 Mar 2022 14:59:40 +0100p+01:003#March 18, 2022#!31Fri, 18 Mar 2022 14:59:40 +0100p4031#/31Fri, 18 Mar 2022 14:59:40 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Fri, 18 Mar 2022 14:59:40 +0100p+01:003# - In kimikate-legjislacione

VKM 319-2019 per kimikatet dhe artikujt e rrezikshem

#!31Fri, 18 Mar 2022 15:00:53 +0100p5331#31Fri, 18 Mar 2022 15:00:53 +0100p-3+01:003131+01:00x31 18pm31pm-31Fri, 18 Mar 2022 15:00:53 +0100p3+01:003131+01:00x312022Fri, 18 Mar 2022 15:00:53 +0100003003pmFriday=392#!31Fri, 18 Mar 2022 15:00:53 +0100p+01:003#March 18, 2022#!31Fri, 18 Mar 2022 15:00:53 +0100p5331#/31Fri, 18 Mar 2022 15:00:53 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Fri, 18 Mar 2022 15:00:53 +0100p+01:003# - In kimikate-legjislacione

VKM 442-2019 per ndalimin e eksportit te merkurit

#!31Fri, 18 Mar 2022 15:02:00 +0100p0031#31Fri, 18 Mar 2022 15:02:00 +0100p-3+01:003131+01:00x31 18pm31pm-31Fri, 18 Mar 2022 15:02:00 +0100p3+01:003131+01:00x312022Fri, 18 Mar 2022 15:02:00 +0100023023pmFriday=392#!31Fri, 18 Mar 2022 15:02:00 +0100p+01:003#March 18, 2022#!31Fri, 18 Mar 2022 15:02:00 +0100p0031#/31Fri, 18 Mar 2022 15:02:00 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Fri, 18 Mar 2022 15:02:00 +0100p+01:003# - In kimikate-legjislacione

VKM 488-29.06.2016 CLP

#!31Fri, 18 Mar 2022 15:03:01 +0100p0131#31Fri, 18 Mar 2022 15:03:01 +0100p-3+01:003131+01:00x31 18pm31pm-31Fri, 18 Mar 2022 15:03:01 +0100p3+01:003131+01:00x312022Fri, 18 Mar 2022 15:03:01 +0100033033pmFriday=392#!31Fri, 18 Mar 2022 15:03:01 +0100p+01:003#March 18, 2022#!31Fri, 18 Mar 2022 15:03:01 +0100p0131#/31Fri, 18 Mar 2022 15:03:01 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Fri, 18 Mar 2022 15:03:01 +0100p+01:003# - In kimikate-legjislacione

VKM-Nr.-161-date-19.02.2020_per-miratimin-e-rregullave-te-nevojshme-per-parandalimin-dhe-reduktimin-e-ndotjes-se-mjedisit-nga-asbesti.-1

#!31Fri, 18 Mar 2022 15:03:52 +0100p5231#31Fri, 18 Mar 2022 15:03:52 +0100p-3+01:003131+01:00x31 18pm31pm-31Fri, 18 Mar 2022 15:03:52 +0100p3+01:003131+01:00x312022Fri, 18 Mar 2022 15:03:52 +0100033033pmFriday=392#!31Fri, 18 Mar 2022 15:03:52 +0100p+01:003#March 18, 2022#!31Fri, 18 Mar 2022 15:03:52 +0100p5231#/31Fri, 18 Mar 2022 15:03:52 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Fri, 18 Mar 2022 15:03:52 +0100p+01:003# - In kimikate-legjislacione

VKM 665 date-21.09.2016 import eksporti i kimikateve te rrezikeshme

#!31Fri, 18 Mar 2022 14:51:06 +0100p0631#31Fri, 18 Mar 2022 14:51:06 +0100p-2+01:003131+01:00x31 18pm31pm-31Fri, 18 Mar 2022 14:51:06 +0100p2+01:003131+01:00x312022Fri, 18 Mar 2022 14:51:06 +0100512513pmFriday=392#!31Fri, 18 Mar 2022 14:51:06 +0100p+01:003#March 18, 2022#!31Fri, 18 Mar 2022 14:51:06 +0100p0631#/31Fri, 18 Mar 2022 14:51:06 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Fri, 18 Mar 2022 14:51:06 +0100p+01:003# - In kimikate-legjislacione

Konventa e Stokholmit Ligj-9263-dt-29.7.2004_Ok

#!31Fri, 18 Mar 2022 14:53:06 +0100p0631#31Fri, 18 Mar 2022 14:53:06 +0100p-2+01:003131+01:00x31 18pm31pm-31Fri, 18 Mar 2022 14:53:06 +0100p2+01:003131+01:00x312022Fri, 18 Mar 2022 14:53:06 +0100532533pmFriday=392#!31Fri, 18 Mar 2022 14:53:06 +0100p+01:003#March 18, 2022#!31Fri, 18 Mar 2022 14:53:06 +0100p0631#/31Fri, 18 Mar 2022 14:53:06 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Fri, 18 Mar 2022 14:53:06 +0100p+01:003# - In kimikate-legjislacione

Ligj nr.27.2016 date 17.3.2016

#!31Fri, 18 Mar 2022 14:55:13 +0100p1331#31Fri, 18 Mar 2022 14:55:13 +0100p-2+01:003131+01:00x31 18pm31pm-31Fri, 18 Mar 2022 14:55:13 +0100p2+01:003131+01:00x312022Fri, 18 Mar 2022 14:55:13 +0100552553pmFriday=392#!31Fri, 18 Mar 2022 14:55:13 +0100p+01:003#March 18, 2022#!31Fri, 18 Mar 2022 14:55:13 +0100p1331#/31Fri, 18 Mar 2022 14:55:13 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Fri, 18 Mar 2022 14:55:13 +0100p+01:003# - In kimikate-legjislacione

LISTA VKM 489 date 29.06.2016-SVHC

#!31Fri, 18 Mar 2022 14:57:10 +0100p1031#31Fri, 18 Mar 2022 14:57:10 +0100p-2+01:003131+01:00x31 18pm31pm-31Fri, 18 Mar 2022 14:57:10 +0100p2+01:003131+01:00x312022Fri, 18 Mar 2022 14:57:10 +0100572573pmFriday=392#!31Fri, 18 Mar 2022 14:57:10 +0100p+01:003#March 18, 2022#!31Fri, 18 Mar 2022 14:57:10 +0100p1031#/31Fri, 18 Mar 2022 14:57:10 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Fri, 18 Mar 2022 14:57:10 +0100p+01:003# - In kimikate-legjislacione

About Us