Agjencia Kombetare e Mjedisit

Legislations

LAW / DCM ON CHEMICALS


1-Ligj Nr. 27/2016 për ”Menaxhimin e Kimikateve”

2-Vendim Nr. 488, datë 29.6.2016  Për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve

3- Vendim Nr. 489, datë 29.6.2016 Për miratimin e listës së substancave me rrezikshmëri shumë të lartë (svhc) e të kritereve për përfshirjen e substancave në listën svhc dhe lëshimin e një autorizimi të kushtëzuar me qëllim vazhdimin e përdorimit të svhc-ve

4-Vendim Nr. 665, datë 21.9.2016 Për eksportin dhe importin e kimikateve të rrezikshme

5-Vendim Nr. 9, datë 9.1.2019  Për rregullat e detajuara dhe metodat për kryerjen e vlerësimit të sigurisë së kimikatit, si edhe kërkesat specifike, përmbajtja dhe formati i dokumentit me të dhënat e sigurisë

6-Vendim Nr. 319, datë 15.5.2019 Për kufizimet për prodhimin, vendosjen në treg dhe Përdorimin e disa kimikateve dhe artikujve të caktuar të Rrezikshëm

7- Vendim Nr. 161, datë 19.2.2020 Për miratimin e rregullave të nevojshme për parandalimin dhe reduktimin e ndotjes së mjedisit nga asbesti

8- Ligj Nr.10 277, datë 13.5.2010 Për aderimin e republikës së shqipërisë në konventën e Roterdamit “mbi procedurën e njoftimit të pëlqimit paraprak për disa kimikate dhe produkte të rrezikshme për mbrojtjen e bimëve në tregtinë ndërkombëtare”

9- Ligj Nr.9263, datë 29.7.2004 Për ratifikimin e “konventës së Stokholmit “për ndotësit organikë të qëndrueshëm”

10- Vendim Nr. 360, datë 29.4.2015 Për miratimin e listës së ndotësve organikë të qëndrueshëm dhe përcaktimin e masave për prodhimin, importimin, vendosjen në treg dhe përdorimin e tyre.

11- Ligj Nr. 7/2020 Për ratifikimin e konventës së Minamatës “për merkurin”

12-Vendim Nr. 442, datë 26.6.2019 Për miratimin e rregullave të ndalimit të eksportit të Merkurit metalik, komponimeve dhe përzierjeve të caktuara të merkurit, ruajtjes së sigurt të merkurit metalik dhe të kritereve specifike të ruajtjes së merkurit metalik të Konsideruar si mbetje

13-Vendim Nr. 222 datë 07.04.2021 Për miratimin e Listës Së Substancave kandidate.