Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

VENDIM Nr. 633, datë 26.10.2018PËR MASAT KUNDËR NDOTJES SË AJRIT NGA SHKARKIMET E MJETEVEMOTORIKE DHE REDUKTIMIN E SHKARKIMEVE NË AJËR TË NDOTËSVETË GAZTË DHE TË LËNDËS SË NGURTË PEZULL NGA MOTORËT ME NDEZJE POZITIVE DHE ATA ME NDEZJE ME KOMPRESION QË DJEGIN GAZ NATYROR APO TË LËNGSHËM PËR PËRDORIM NË AUTOMJETE

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:53:21 +0100p2131#31Tue, 01 Mar 2022 15:53:21 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:53:21 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:53:21 +0100533533pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:53:21 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:53:21 +0100p2131#/31Tue, 01 Mar 2022 15:53:21 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:53:21 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Rregullorja e mbetjeve spitalore 2007

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:42:33 +0100p3331#31Tue, 01 Mar 2022 15:42:33 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:42:33 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:42:33 +0100423423pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:42:33 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:42:33 +0100p3331#/31Tue, 01 Mar 2022 15:42:33 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:42:33 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Ligj_10476_03.11.2011 CLRTAP ACIDIFIKIMU, EUTROFIKIMI DHE OZONI NE SHTRESEN E POSHTME TE ATMOSFERES

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:53:58 +0100p5831#31Tue, 01 Mar 2022 15:53:58 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:53:58 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:53:58 +0100533533pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:53:58 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:53:58 +0100p5831#/31Tue, 01 Mar 2022 15:53:58 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:53:58 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Ligji per menaxhimin e integruar te mbetjeve

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p1231#31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100433433pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p1231#/31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:43:12 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Vendim nr 417, datë 25.06.2014 “Për miratimin e tarifave të Lejeve të Mjedisit”

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p3431#31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100543543pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p3431#/31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:54:34 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Urdheri nr. 135 date 16.04.2015 Menyra e administrimit kombetar te transfertave te mbetjeve te rrezikshme

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:45:18 +0100p1831#31Tue, 01 Mar 2022 15:45:18 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:45:18 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:45:18 +0100453453pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:45:18 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:45:18 +0100p1831#/31Tue, 01 Mar 2022 15:45:18 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:45:18 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Vendim_i_KM_Nr.798,_date_29.9.2010 mbetjet spitalore

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p0531#31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100553553pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p0531#/31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:05 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

VKM –se Nr.47 date 29.01.2014, “Per Percaktimin e Rregullave per Organizimin dhe Funksionimin e Agjencise Kombetare te Mjedisit e te Agjencive Rajonale te Mjedisit“

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p4631#31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100453453pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p4631#/31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:45:46 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Ligj_85-2012_18.09.2012 deklarimi i pasurive

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p3931#31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100553553pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p3931#/31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:55:39 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

URDHËR Nr. 67, datë 11.3.2018 PËR MIRATIMIN E “PLANIT TË VEPRIMIT PËR VEPRIMTARITË MINERARE ME KARRIERË (GURORET)”

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:31:34 +0100p3431#31Tue, 01 Mar 2022 15:31:34 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:31:34 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:31:34 +0100313313pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:31:34 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:31:34 +0100p3431#/31Tue, 01 Mar 2022 15:31:34 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:31:34 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Urdherit te Kryeministrit Nr. 150 date 17.04.2014“ Per nje ndryshim te Urdherit Nr.55 date 13.02.2014 “ Per miratimin e Struktures dhe te Organikes se Agjencise Kombetare te Mjedisit“

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:47:17 +0100p1731#31Tue, 01 Mar 2022 15:47:17 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:47:17 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:47:17 +0100473473pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:47:17 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:47:17 +0100p1731#/31Tue, 01 Mar 2022 15:47:17 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:47:17 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Ligji 10081 dt. 23.02.2009Per licensat, autorizimet dhe lejet

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:56:14 +0100p1431#31Tue, 01 Mar 2022 15:56:14 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:56:14 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:56:14 +0100563563pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:56:14 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:56:14 +0100p1431#/31Tue, 01 Mar 2022 15:56:14 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:56:14 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Ligj nr 60, 2016 per sinjalizimin dhe mbrojtjen sinjalizuesve.

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:32:33 +0100p3331#31Tue, 01 Mar 2022 15:32:33 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:32:33 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:32:33 +0100323323pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:32:33 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:32:33 +0100p3331#/31Tue, 01 Mar 2022 15:32:33 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:32:33 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Vendimi i Keshillit te Ministrave (VKM) Nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:48:22 +0100p2231#31Tue, 01 Mar 2022 15:48:22 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:48:22 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:48:22 +0100483483pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:48:22 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:48:22 +0100p2231#/31Tue, 01 Mar 2022 15:48:22 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:48:22 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Urdher Nr.104 date 19.05.2022

#!31Mon, 30 May 2022 08:02:51 +0100p5131#31Mon, 30 May 2022 08:02:51 +0100p-8+01:003131+01:00x31 30am31am-31Mon, 30 May 2022 08:02:51 +0100p8+01:003131+01:00x312022Mon, 30 May 2022 08:02:51 +0100028025amMonday=392#!31Mon, 30 May 2022 08:02:51 +0100p+01:005#May 30, 2022#!31Mon, 30 May 2022 08:02:51 +0100p5131#/31Mon, 30 May 2022 08:02:51 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Mon, 30 May 2022 08:02:51 +0100p+01:005# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

VENDIM Nr.232,datë 26.4.2018 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 177, DATË 6.3.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE,“PËR AMBALAZHET DHE MBETJETE TYRE”

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:36:41 +0100p4131#31Tue, 01 Mar 2022 15:36:41 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:36:41 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:36:41 +0100363363pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:36:41 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:36:41 +0100p4131#/31Tue, 01 Mar 2022 15:36:41 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:36:41 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

VKM Nr. 1189, datë 18.11.2009, “Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e programit kombëtar të monitorimit të mjedisit “,

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:49:07 +0100p0731#31Tue, 01 Mar 2022 15:49:07 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:49:07 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:49:07 +0100493493pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:49:07 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:49:07 +0100p0731#/31Tue, 01 Mar 2022 15:49:07 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:49:07 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Raporti Për Gjëndjen e Mjedisit 2021

#!31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p5831#31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p-11+01:003131+01:00x31 25am31am-31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p11+01:003131+01:00x312022Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +01002511258amThursday=392#!31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p+01:008#August 25, 2022#!31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p5831#/31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p-11+01:003131+01:00x31#!31Thu, 25 Aug 2022 11:25:58 +0100p+01:008# - In Raporte dhe Publikime II , Vendime dhe Akte Ligjore II

VKM MBETJET BIO 2014

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:24 +0100p2431#31Tue, 01 Mar 2022 15:37:24 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:37:24 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:37:24 +0100373373pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:24 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:24 +0100p2431#/31Tue, 01 Mar 2022 15:37:24 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:24 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Ligj Nr.10463 date 22.9.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve“

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:49:54 +0100p5431#31Tue, 01 Mar 2022 15:49:54 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:49:54 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:49:54 +0100493493pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:49:54 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:49:54 +0100p5431#/31Tue, 01 Mar 2022 15:49:54 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:49:54 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Vendim-2023-07-26-462

#!31Mon, 31 Jul 2023 09:18:21 +0100p2131#31Mon, 31 Jul 2023 09:18:21 +0100p-9+01:003131+01:00x31 31am31am-31Mon, 31 Jul 2023 09:18:21 +0100p9+01:003131+01:00x312023Mon, 31 Jul 2023 09:18:21 +0100189187amMonday=392#!31Mon, 31 Jul 2023 09:18:21 +0100p+01:007#July 31, 2023#!31Mon, 31 Jul 2023 09:18:21 +0100p2131#/31Mon, 31 Jul 2023 09:18:21 +0100p-9+01:003131+01:00x31#!31Mon, 31 Jul 2023 09:18:21 +0100p+01:007# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Vendim i KM_371_11.06.2014 Mbetjet e rrezikshme

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p5331#31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100373373pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p5331#/31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Ligjit Nr 60/ 2014 date 19.06.2014 “Per Lejet e mjedisit“

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:51:21 +0100p2131#31Tue, 01 Mar 2022 15:51:21 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:51:21 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:51:21 +0100513513pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:51:21 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:51:21 +0100p2131#/31Tue, 01 Mar 2022 15:51:21 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:51:21 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Ligjit Nr. 10 081, datë 23.2.2009 “Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqiperise“

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:40:49 +0100p4931#31Tue, 01 Mar 2022 15:40:49 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:40:49 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:40:49 +0100403403pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:40:49 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:40:49 +0100p4931#/31Tue, 01 Mar 2022 15:40:49 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:40:49 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

URDHËR Nr. 77, datë 02.07.2020 PËR PROCEDUREN E DOREZIMIT/PRANIMIT TE DOKUMENTAVE DHE RAPORTEVE TE VETMONITORIMIT”

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:52:38 +0100p3831#31Tue, 01 Mar 2022 15:52:38 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:52:38 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:52:38 +0100523523pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:52:38 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:52:38 +0100p3831#/31Tue, 01 Mar 2022 15:52:38 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:52:38 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

Ligj_8672_26_10_2000- Konventa e Aarhus-it(1)

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:41:26 +0100p2631#31Tue, 01 Mar 2022 15:41:26 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:41:26 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:41:26 +0100413413pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:41:26 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:41:26 +0100p2631#/31Tue, 01 Mar 2022 15:41:26 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:41:26 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore II

About Us