Agjencia Kombetare e Mjedisit

About Us

Mission


The National Environmental Agency (KTA) was established as a restructuring of the Environment and Forestry Agency in support of Law No. 10431, dated 09.06.2011 “On Environmental Protection” and Decision of the Council of Ministers No. 568 dated 17.07.2019 “On the establishment, organization and functioning of the National Agency of Mejdis and the Order of the Prime Minister no. 23, dated 03.02.2020 “On the Approval of the Structure and Organics of the National Environment Agency”.

The National Environmental Agency is a central public institution under the Minister, which exercises its jurisdiction throughout the territory of the Republic of Albania, through the central office of the KTA and 4 Regional Environmental Agencies.

The National Environmental Agency is financed from the State Budget and its own resources and has independence in decision-making and performance of its functions, provided by law. The National Environment Agency is headquartered in Tirana and has its own stamp.

KTA has the mission of protecting, preserving and improving the environment as a vital asset for present and future generations, preventing and reducing risks to human life and health, ensuring and improving the quality of life, prudent and rational use of its nature and resources in the framework of sustainable development of the country.

The functions of the National Environmental Agency are: a) Ensuring environmental performance;

b) Research and environmental knowledge; c) Environmental impact assessment and licensing; and d) Thematic inspection and control for compliance with legal requirements and environmental conditions.

0 K
Total People lived
in our city
0 K
Square kilometres
region covers
0 %
Private & domestic
garden land
0 th
Average Costs of Home
Ownership

Structure


Over three years
in the ruling

Save the Children believes every child deserves a future. In the U.S. and around the world, we give children a healthy start in life the Chief may also be involved in fire prevention.

03

Super power Administration

On top of our attention to Politician and service is a commitment to excellence all qualities admire.

200 years of city history

In 1985, WinShape Camps launched life-changing summers with our very overnight camp.

Famous for lovly city spots

That early experience set the stage for how we do camps today creating fun and faithful places.

Agency Directorates


Legal basis


AKM-ja është autoriteti kompetent për përcaktimin e kushteve për lejet përkatëse të mjedisit, dhe ka këto funksione

Krijon dhe menaxhon sistemin e informacionit mjedisor

Shqyrton kerkesat per vleresimin e ndikimit ne Mjedsi

Krijon dhe menaxhon Regjistrin e Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve

I paraqet ministrit projektpropozime për mbështetje teknike të financuara nga buxheti i shtetit dhe donatorë ndërkombëtarë

Siguron informacion mjedisor për publikun në lidhje me çështjet mjedisore

Këshillohet dhe bashkëpunon me Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave dhe inspektoratet e tjera në zbatim të legjislacionit mjedisor, përfshirë situatat e incidenteve, aksidenteve dhe emergjencave në mjedis

Siguron zbatimin e parimit të përgjegjësisë mjedisore

Përgatit formatin standard të kërkesës, informacionin që duhet të përmbajë kërkesa dhe formatin e lejes së mjedisit të tipeve “A” dhe “B” dhe ia propozon ministrit për miratim

Menaxhon sistemine te dhenave per pyjet

Percakton kushtet e lejes se tipeve A dhe B

Pergatit dhe Mbikqyr Inventarin Kombetar te Pyjeve

Pergatit raport administrative vjetor per veprimtarine e kryer

Monitoron pyjet në drejtim të zbatimit të detyrimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

Kjo agjenci kryen edhe funksione të tjera që i ngarkohen me legjislacion të posaçëm

Siguron zhvillimin dhe transferimin e teknologjive në lidhje me pyjet

AKM-ja ushtron funksionet këshillimore me nismën e vet apo me kërkesë të ministrit, si më poshtë vijon

I rekomandon ministrit të bëjë propozime për hartimin e akteve të reja, për ndryshime ligjore apo për çështje të tjera që lidhen me hartimin dhe zbatimin e politikave për mbrojtjen e mjedisit

Përgatit informacione për çështje të ndryshme të mjedisit për ministrin, organe të qeverisjes qendrore dhe vendore, sipas kërkesës së tyre

Përgatit për ministrin informacione vlerësimi për ndikimet që mund të vijnë nga propozimet për miratim apo ndryshime legjislative në nivel kombëtar apo ndërkombëtar.

Organizon konferenca, seminare, trajnime në fushën e vet të veprimtarisë

State InstitutionsDONORS


Annual Budget


Public procurement