Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

Vendimi i Keshillit te Ministrave (VKM) Nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p5531#31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100262263pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p5531#/31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 367.2022 Per qeset plastike, i perditesuar

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:06:56 +0100p5629#29Mon, 05 Feb 2024 10:06:56 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:06:56 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:06:56 +01000610062amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:06:56 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:06:56 +0100p5629#/29Mon, 05 Feb 2024 10:06:56 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:06:56 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 908.2016 Per percaktimin e masave per kufizimin e shkarkimit te perberesve organike te avullueshem nga perdorimi i tretesve organike ne disa veprimtari dhe instalime

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:44:41 +0100p4129#29Mon, 05 Feb 2024 10:44:41 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:44:41 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:44:41 +01004410442amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:44:41 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:44:41 +0100p4129#/29Mon, 05 Feb 2024 10:44:41 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:44:41 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligj 9263.2004 PER RATIFIKIMIN E “KONVENTES SE STOKHOLMIT “PER NDOTESIT ORGANIKE TE QENDRUESHEM

#!29Fri, 02 Feb 2024 13:27:18 +0100p1829#29Fri, 02 Feb 2024 13:27:18 +0100p-1+01:002929+01:00x29 02pm29pm-29Fri, 02 Feb 2024 13:27:18 +0100p1+01:002929+01:00x292024Fri, 02 Feb 2024 13:27:18 +0100271272pmFriday=392#!29Fri, 02 Feb 2024 13:27:18 +0100p+01:002#February 2, 2024#!29Fri, 02 Feb 2024 13:27:18 +0100p1829#/29Fri, 02 Feb 2024 13:27:18 +0100p-1+01:002929+01:00x29#!29Fri, 02 Feb 2024 13:27:18 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 488.2016 Per klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:24:48 +0100p4829#29Mon, 05 Feb 2024 10:24:48 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:24:48 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:24:48 +01002410242amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:24:48 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:24:48 +0100p4829#/29Mon, 05 Feb 2024 10:24:48 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:24:48 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VENDIM Nr. 660, datë 31.10.2018 PËR MIRATIMIN E KËRKESAVE PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE TË METALEVE

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p3231#31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100062063pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p3231#/31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 219.2015 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE E TË PROCEDURAVEPËR KONSULTIMIN ME GRUPET E INTERESIT DHE PUBLIKUN, SI DHE DËGJESËN PUBLIKE GJATË PROCESIT TË VLERËSIMIT STRATEGJIK MJEDISOR

#!29Mon, 05 Feb 2024 09:56:25 +0100p2529#29Mon, 05 Feb 2024 09:56:25 +0100p-9+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 09:56:25 +0100p9+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 09:56:25 +0100569562amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 09:56:25 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 09:56:25 +0100p2529#/29Mon, 05 Feb 2024 09:56:25 +0100p-9+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 09:56:25 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 652.2016 Per rregullat per gomat e perdorura

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:35:42 +0100p4229#29Mon, 05 Feb 2024 10:35:42 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:35:42 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:35:42 +01003510352amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:35:42 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:35:42 +0100p4229#/29Mon, 05 Feb 2024 10:35:42 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:35:42 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”I ndryshua.

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p5931#31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100272273pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p5931#/31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 371.2014 Per miratimin e rregullave per dorezimin e mbetjeve te rrezikshme dhe te dokumentit te dorezimit te tyre, i perditesuar

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:07:46 +0100p4629#29Mon, 05 Feb 2024 10:07:46 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:07:46 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:07:46 +01000710072amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:07:46 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:07:46 +0100p4629#/29Mon, 05 Feb 2024 10:07:46 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:07:46 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 912.2015 PER MIRATIMIN E METODOLOGJISE KOMBETARE TE PROCESIT TE VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:45:30 +0100p3029#29Mon, 05 Feb 2024 10:45:30 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:45:30 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:45:30 +01004510452amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:45:30 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:45:30 +0100p3029#/29Mon, 05 Feb 2024 10:45:30 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:45:30 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Plani Integriteti AKM 2023-2024

#!29Fri, 02 Feb 2024 13:50:15 +0100p1529#29Fri, 02 Feb 2024 13:50:15 +0100p-1+01:002929+01:00x29 02pm29pm-29Fri, 02 Feb 2024 13:50:15 +0100p1+01:002929+01:00x292024Fri, 02 Feb 2024 13:50:15 +0100501502pmFriday=392#!29Fri, 02 Feb 2024 13:50:15 +0100p+01:002#February 2, 2024#!29Fri, 02 Feb 2024 13:50:15 +0100p1529#/29Fri, 02 Feb 2024 13:50:15 +0100p-1+01:002929+01:00x29#!29Fri, 02 Feb 2024 13:50:15 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 489.2016 PER MIRATIMIN E LISTES SE SUBSTANCAVE ME RREZIKSHMERI SHUME TE LARTE (SVHC) E TE KRITEREVE PER PERFSHIRJEN E SUBSTANCAVE NE LISTEN SVHC DHE LESHIMIN E NJE AUTORIZIMI TE KUSHTEZUAR…

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:25:34 +0100p3429#29Mon, 05 Feb 2024 10:25:34 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:25:34 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:25:34 +01002510252amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:25:34 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:25:34 +0100p3429#/29Mon, 05 Feb 2024 10:25:34 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:25:34 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM Nr. 419, date 25.06.2014 “Per miratimin e kerkesave te posacme per shqyrtimin e kerkesave per leje mjedisi te tipave A, B dhe C, per transferimin e lejeve nga nje subjekt te tjetri, te kushteve per lejet respektive te Mjedisit, si dhe rregullave te hollesishme per shqyrtimin e tyre nga Autoritetet Kompetente deri ne leshimin e ketyre nga QKL-ja

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p2331#31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100082083pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p2331#/31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 222.2021 Per miratimin e listes se substancave kandidate

#!29Mon, 05 Feb 2024 09:57:21 +0100p2129#29Mon, 05 Feb 2024 09:57:21 +0100p-9+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 09:57:21 +0100p9+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 09:57:21 +0100579572amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 09:57:21 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 09:57:21 +0100p2129#/29Mon, 05 Feb 2024 09:57:21 +0100p-9+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 09:57:21 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 660.2018 Per miratimin e kerkesave per menaxhimin e mbetjeve te metaleve

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:36:36 +0100p3629#29Mon, 05 Feb 2024 10:36:36 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:36:36 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:36:36 +01003610362amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:36:36 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:36:36 +0100p3629#/29Mon, 05 Feb 2024 10:36:36 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:36:36 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligj Nr. 9385 date 4.5.2005 “ Per pyjet dhe sherbimin pyjor“

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p0531#31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100292293pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p0531#/31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 372.2016 Per miratimin e rregullave te komunikimit….. per lejen e mjedisit te tipit A qe mund te krijoje efekte negative ne mjedisin e nje shtetit tjeter….

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:15:46 +0100p4629#29Mon, 05 Feb 2024 10:15:46 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:15:46 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:15:46 +01001510152amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:15:46 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:15:46 +0100p4629#/29Mon, 05 Feb 2024 10:15:46 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:15:46 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 933.2020 PER PERCAKTIMIN E RREGULLAVE PER KRITERET E VLERESIMIT TEPRODUKTEVE BIOCIDE DHE TE PROCEDURES SE DHENIES SEAUTORIZIMIT TE VENDOSJES SE TYRE NE TREG

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:46:14 +0100p1429#29Mon, 05 Feb 2024 10:46:14 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:46:14 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:46:14 +01004610462amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:46:14 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:46:14 +0100p1429#/29Mon, 05 Feb 2024 10:46:14 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:46:14 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Rregullore Nr.6, 2007 Per administrimin e mbetjeve spitalore

#!29Fri, 02 Feb 2024 13:51:38 +0100p3829#29Fri, 02 Feb 2024 13:51:38 +0100p-1+01:002929+01:00x29 02pm29pm-29Fri, 02 Feb 2024 13:51:38 +0100p1+01:002929+01:00x292024Fri, 02 Feb 2024 13:51:38 +0100511512pmFriday=392#!29Fri, 02 Feb 2024 13:51:38 +0100p+01:002#February 2, 2024#!29Fri, 02 Feb 2024 13:51:38 +0100p3829#/29Fri, 02 Feb 2024 13:51:38 +0100p-1+01:002929+01:00x29#!29Fri, 02 Feb 2024 13:51:38 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 505.2018 Per miratimin e planit kombetar te veprimit per heqjen nga perdorimi dhe eleminimin e ndotesve organike te qendrueshem (NOQ)

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:27:01 +0100p0129#29Mon, 05 Feb 2024 10:27:01 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:27:01 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:27:01 +01002710272amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:27:01 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:27:01 +0100p0129#/29Mon, 05 Feb 2024 10:27:01 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:27:01 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VENDIM Nr. 99, datë 18.2.2005 PËR MIRATIMIN E KATALOGUT SHQIPTAR TË KLASIFIKIMIT TË MBETJEVE

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p0931#31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100102103pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p0931#/31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 229.2014 Per miratimin e rregullave per transferimin e mbetjeve jo te rrezikshme dhe informacionit qe duhet te perfshihet ne dokumentin e transferimit, i perditesuar

#!29Mon, 05 Feb 2024 09:58:08 +0100p0829#29Mon, 05 Feb 2024 09:58:08 +0100p-9+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 09:58:08 +0100p9+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 09:58:08 +0100589582amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 09:58:08 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 09:58:08 +0100p0829#/29Mon, 05 Feb 2024 09:58:08 +0100p-9+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 09:58:08 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 665.2016 Per eksportin dhe importin e kimikateve te rrezikshme

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:37:28 +0100p2829#29Mon, 05 Feb 2024 10:37:28 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:37:28 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:37:28 +01003710372amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:37:28 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:37:28 +0100p2829#/29Mon, 05 Feb 2024 10:37:28 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:37:28 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM-229-DATE-23.04.2014-Miratimine-rregullave-per-transferimin-e-mbetjeve-jo-te-rrezikshme

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p0931#31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100063063pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p0931#/31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 402.2021 Per miratimin e katalogut te mbetjeve

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:17:05 +0100p0529#29Mon, 05 Feb 2024 10:17:05 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:17:05 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:17:05 +01001710172amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:17:05 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:17:05 +0100p0529#/29Mon, 05 Feb 2024 10:17:05 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:17:05 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 1189.2009 PER RREGULLAT DHE PROCEDURAT PER HARTIMIN DHE ZBATIMIN EPROGRAMIT KOMBETAR TE MONITORIMIT TE MJEDISIT

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:47:02 +0100p0229#29Mon, 05 Feb 2024 10:47:02 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:47:02 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:47:02 +01004710472amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:47:02 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:47:02 +0100p0229#/29Mon, 05 Feb 2024 10:47:02 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:47:02 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Zbatimi i Planit te Integritetit AKM 2023

#!29Fri, 02 Feb 2024 13:52:37 +0100p3729#29Fri, 02 Feb 2024 13:52:37 +0100p-1+01:002929+01:00x29 02pm29pm-29Fri, 02 Feb 2024 13:52:37 +0100p1+01:002929+01:00x292024Fri, 02 Feb 2024 13:52:37 +0100521522pmFriday=392#!29Fri, 02 Feb 2024 13:52:37 +0100p+01:002#February 2, 2024#!29Fri, 02 Feb 2024 13:52:37 +0100p3729#/29Fri, 02 Feb 2024 13:52:37 +0100p-1+01:002929+01:00x29#!29Fri, 02 Feb 2024 13:52:37 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 553.2016 PER PERBERJEN, MENYREN E ORGANIZIMIT DHE TE FUNKSIONIMIT TE KOMISIONIT TE AUTORIZIMIT TE PRODUKTEVE BIOCIDE

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:27:59 +0100p5929#29Mon, 05 Feb 2024 10:27:59 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:27:59 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:27:59 +01002710272amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:27:59 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:27:59 +0100p5929#/29Mon, 05 Feb 2024 10:27:59 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:27:59 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

LIGJ Nr.10 436, datë 28.6.2011, PËR REDUKTIMIN E MËTEJSHËM TË ÇLIRIMIT TË SQUFURIT

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p3331#31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100142143pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p3331#/31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 246.2014 Per percaktimin e normave te cilesise se mjedisit per ujerat siperfaqesore

#!29Mon, 05 Feb 2024 09:59:11 +0100p1129#29Mon, 05 Feb 2024 09:59:11 +0100p-9+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 09:59:11 +0100p9+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 09:59:11 +0100599592amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 09:59:11 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 09:59:11 +0100p1129#/29Mon, 05 Feb 2024 09:59:11 +0100p-9+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 09:59:11 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 686.2015 PER MIRATIMIN E RREGULLAVE, TE PERGJEGJESIVE E TE AFATEVE PERZHVILLIMIN E PROCEDURES SE VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS (VNM)DHE PROCEDURES SE TRANSFERIMIT TE VENDIMIT E DEKLARATES MJEDISORE1.

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:38:14 +0100p1429#29Mon, 05 Feb 2024 10:38:14 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:38:14 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:38:14 +01003810382amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:38:14 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:38:14 +0100p1429#/29Mon, 05 Feb 2024 10:38:14 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:38:14 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligji nr. 10 436, dated 28.06.2011 ” Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin per reduktimin e metejshem te shkarkimeve te SO2

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p3231#31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100073073pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p3231#/31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 412.2019 Per miratimin e planit kombetar per menaxhimin e cilesise se ajrit

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:18:03 +0100p0329#29Mon, 05 Feb 2024 10:18:03 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:18:03 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:18:03 +01001810182amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:18:03 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:18:03 +0100p0329#/29Mon, 05 Feb 2024 10:18:03 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:18:03 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligj 60.2016 Per sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve

#!29Tue, 06 Feb 2024 10:06:10 +0100p1029#29Tue, 06 Feb 2024 10:06:10 +0100p-10+01:002929+01:00x29 06am29am-29Tue, 06 Feb 2024 10:06:10 +0100p10+01:002929+01:00x292024Tue, 06 Feb 2024 10:06:10 +01000610062amTuesday=392#!29Tue, 06 Feb 2024 10:06:10 +0100p+01:002#February 6, 2024#!29Tue, 06 Feb 2024 10:06:10 +0100p1029#/29Tue, 06 Feb 2024 10:06:10 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Tue, 06 Feb 2024 10:06:10 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 9.2019 Per rregullat e detajuara dhe metodat per kryerjen e vleresimit te sigurise se kimikatit, si edhe kerkesat specifike, permbajtja dhe formati i dokumentit me te dhenat e sigurise

#!29Mon, 05 Feb 2024 09:48:57 +0100p5729#29Mon, 05 Feb 2024 09:48:57 +0100p-9+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 09:48:57 +0100p9+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 09:48:57 +0100489482amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 09:48:57 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 09:48:57 +0100p5729#/29Mon, 05 Feb 2024 09:48:57 +0100p-9+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 09:48:57 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 568.2019 Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Mjedisit

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:28:54 +0100p5429#29Mon, 05 Feb 2024 10:28:54 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:28:54 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:28:54 +01002810282amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:28:54 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:28:54 +0100p5429#/29Mon, 05 Feb 2024 10:28:54 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:28:54 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Urdhera nga AKM PER KODIN E ETIKES

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p1731#31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100152153pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p1731#/31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 247.2014 Per percaktimin e rregullave, te kerkesave e te procedurave per informimin dhe perfshirjen e publikut ne vendimmarrjen mjedisore, i perditesuar

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:00:08 +0100p0829#29Mon, 05 Feb 2024 10:00:08 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:00:08 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:00:08 +01000010002amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:00:08 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:00:08 +0100p0829#/29Mon, 05 Feb 2024 10:00:08 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:00:08 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 687.2015 Per miratimin e rregullave per publikimin e statistikave te mbetjeve, i perditesuar

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:39:00 +0100p0029#29Mon, 05 Feb 2024 10:39:00 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:39:00 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:39:00 +01003910392amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:39:00 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:39:00 +0100p0029#/29Mon, 05 Feb 2024 10:39:00 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:39:00 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligji nr.10 476, dated 3.11.2011 ” Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin per të pakësuar acidifikimin, eutrofikimin dhe perqendrimin e nivelit te ozonit ne shtresen e poshteme te atmosferes.

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p5931#31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100113113pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p5931#/31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 417 Per tarifat e lejeve te mjedisit, i perditesuar

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p5329#29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +01001810182amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p5329#/29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:18:53 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligj 105.2018 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003, Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, të ndryshua

#!29Tue, 06 Feb 2024 10:07:16 +0100p1629#29Tue, 06 Feb 2024 10:07:16 +0100p-10+01:002929+01:00x29 06am29am-29Tue, 06 Feb 2024 10:07:16 +0100p10+01:002929+01:00x292024Tue, 06 Feb 2024 10:07:16 +01000710072amTuesday=392#!29Tue, 06 Feb 2024 10:07:16 +0100p+01:002#February 6, 2024#!29Tue, 06 Feb 2024 10:07:16 +0100p1629#/29Tue, 06 Feb 2024 10:07:16 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Tue, 06 Feb 2024 10:07:16 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 10.2019 PER MIRATIMIN E RREGULLAVE PER PRODHIMIN, IMPORTIN, EKSPORTIN,HEDHJEN NE TREG DHE PERDORIMIN E SUBSTANCAVE OZONHOLLUESE…

#!29Mon, 05 Feb 2024 09:49:53 +0100p5329#29Mon, 05 Feb 2024 09:49:53 +0100p-9+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 09:49:53 +0100p9+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 09:49:53 +0100499492amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 09:49:53 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 09:49:53 +0100p5329#/29Mon, 05 Feb 2024 09:49:53 +0100p-9+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 09:49:53 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 575.2015 Per menaxhimin e mbetjeve inerte

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:29:55 +0100p5529#29Mon, 05 Feb 2024 10:29:55 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:29:55 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:29:55 +01002910292amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:29:55 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:29:55 +0100p5529#/29Mon, 05 Feb 2024 10:29:55 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:29:55 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligjit Nr.10440 date 07.07.2011”Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p2831#31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100162163pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p2831#/31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 267.2014 Per miratimin e listes se substancave prioritare ne mjediset ujore

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:00:59 +0100p5929#29Mon, 05 Feb 2024 10:00:59 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:00:59 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:00:59 +01000010002amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:00:59 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:00:59 +0100p5929#/29Mon, 05 Feb 2024 10:00:59 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:00:59 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 691.2022 Per disa shtesa dhe ndryshime ne vendimin 360.2015 Per miratimin e listes se ndotesve organike te qendrueshem….

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:39:47 +0100p4729#29Mon, 05 Feb 2024 10:39:47 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:39:47 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:39:47 +01003910392amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:39:47 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:39:47 +0100p4729#/29Mon, 05 Feb 2024 10:39:47 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:39:47 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Vendimi i Keshillit te Ministave Nr 803, datë 4.12. 2003 “ Per miratimin e normave te cilesise se ajrit”

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p3831#31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100123123pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p3831#/31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 418.2014 Per grumbullimin e diferencuar te mbetjeve ne burim

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:19:41 +0100p4129#29Mon, 05 Feb 2024 10:19:41 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:19:41 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:19:41 +01001910192amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:19:41 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:19:41 +0100p4129#/29Mon, 05 Feb 2024 10:19:41 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:19:41 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligj 9049.2003 Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë

#!29Tue, 06 Feb 2024 10:08:04 +0100p0429#29Tue, 06 Feb 2024 10:08:04 +0100p-10+01:002929+01:00x29 06am29am-29Tue, 06 Feb 2024 10:08:04 +0100p10+01:002929+01:00x292024Tue, 06 Feb 2024 10:08:04 +01000810082amTuesday=392#!29Tue, 06 Feb 2024 10:08:04 +0100p+01:002#February 6, 2024#!29Tue, 06 Feb 2024 10:08:04 +0100p0429#/29Tue, 06 Feb 2024 10:08:04 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Tue, 06 Feb 2024 10:08:04 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 127.2015 Per kerkesat per perdorimin ne bujqesi te llumrave te ujerave te ndotura

#!29Mon, 05 Feb 2024 09:50:48 +0100p4829#29Mon, 05 Feb 2024 09:50:48 +0100p-9+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 09:50:48 +0100p9+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 09:50:48 +0100509502amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 09:50:48 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 09:50:48 +0100p4829#/29Mon, 05 Feb 2024 09:50:48 +0100p-9+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 09:50:48 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 575.2015 Per miratimin e kerkesave per menaxhimin e mbetjeve inerte

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:30:49 +0100p4929#29Mon, 05 Feb 2024 10:30:49 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:30:49 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:30:49 +01003010302amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:30:49 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:30:49 +0100p4929#/29Mon, 05 Feb 2024 10:30:49 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:30:49 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Strategjia Kombetare per Cilesine e Ajrit 2014

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p1131#31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100172173pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p1131#/31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 268.2016 Per miratimin e rregullores per funksionimin e keshillit kombetar te ujit

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:02:08 +0100p0829#29Mon, 05 Feb 2024 10:02:08 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:02:08 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:02:08 +01000210022amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:02:08 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:02:08 +0100p0829#/29Mon, 05 Feb 2024 10:02:08 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:02:08 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 748.2022 Per percaktimin e zones, distances dhe gjeresise se brigjeve te burimeve ujore

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:41:18 +0100p1829#29Mon, 05 Feb 2024 10:41:18 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:41:18 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:41:18 +01004110412amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:41:18 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:41:18 +0100p1829#/29Mon, 05 Feb 2024 10:41:18 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:41:18 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Vendim Nr. 13, datë 4.1.2013 për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e proçedurës së VNM

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p1331#31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100153153pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p1331#/31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 419.2014 Per miratimin e kerkesave te posacme per shqyrtimin e kerkesave per leje mjedisi te tipave A dhe B….., e perditesuar

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:20:44 +0100p4429#29Mon, 05 Feb 2024 10:20:44 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:20:44 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:20:44 +01002010202amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:20:44 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:20:44 +0100p4429#/29Mon, 05 Feb 2024 10:20:44 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:20:44 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 161.2020 Per miratimin e rregullave te nevojshme per parandalimin dhe reduktimin e ndotjes se mjedisit nga asbesti

#!29Mon, 05 Feb 2024 09:52:21 +0100p2129#29Mon, 05 Feb 2024 09:52:21 +0100p-9+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 09:52:21 +0100p9+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 09:52:21 +0100529522amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 09:52:21 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 09:52:21 +0100p2129#/29Mon, 05 Feb 2024 09:52:21 +0100p-9+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 09:52:21 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 594.2014 Per miratimin e strategjise kombetare per cilesine e ajrit te mjedisit

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:31:34 +0100p3429#29Mon, 05 Feb 2024 10:31:34 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:31:34 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:31:34 +01003110312amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:31:34 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:31:34 +0100p3429#/29Mon, 05 Feb 2024 10:31:34 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:31:34 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM Nr.247 date 30.04.2014“Per percaktimin e rregullave, te kerkesave e te procedurave per informimin dhe perfshirjen e publikut ne vendimarrjen mjedisore“

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p2031#31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100182183pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p2031#/31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 319.2019 Per kufizimet per prodhimin, vendosjen ne treg dhe perdorimin e disa kimikateve dhe artikujve te caktuar te rrezikshem

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:03:50 +0100p5029#29Mon, 05 Feb 2024 10:03:50 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:03:50 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:03:50 +01000310032amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:03:50 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:03:50 +0100p5029#/29Mon, 05 Feb 2024 10:03:50 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:03:50 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 765.2012 Per miratimin e rregullave per grumbullimin e diferencuar dhe trajtimin e vajrave te perdorura

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:42:15 +0100p1529#29Mon, 05 Feb 2024 10:42:15 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:42:15 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:42:15 +01004210422amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:42:15 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:42:15 +0100p1529#/29Mon, 05 Feb 2024 10:42:15 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:42:15 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligji Nr.10266, Date. 15.04.2010 “Per mbrojtjen e ajrit nga ndotja“

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p0531#31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100173173pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p0531#/31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 442.2019 PER MIRATIMIN E RREGULLAVE TE NDALIMIT TE EKSPORTIT TE MERKURIT METALIK

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:21:38 +0100p3829#29Mon, 05 Feb 2024 10:21:38 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:21:38 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:21:38 +01002110212amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:21:38 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:21:38 +0100p3829#/29Mon, 05 Feb 2024 10:21:38 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:21:38 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 162.2020 Per rregullat e hollesishme per hartimin, miratimin, rishikimin dhe zbatimin e programeve te pakesimit te shkarkimeve ne ajer

#!29Mon, 05 Feb 2024 09:53:17 +0100p1729#29Mon, 05 Feb 2024 09:53:17 +0100p-9+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 09:53:17 +0100p9+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 09:53:17 +0100539532amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 09:53:17 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 09:53:17 +0100p1729#/29Mon, 05 Feb 2024 09:53:17 +0100p-9+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 09:53:17 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 608.2014 Per grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bio

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:33:01 +0100p0129#29Mon, 05 Feb 2024 10:33:01 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:33:01 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:33:01 +01003310332amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:33:01 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:33:01 +0100p0129#/29Mon, 05 Feb 2024 10:33:01 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:33:01 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligji nr. 10 422, date 26.05.2011″ Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin per Financimin Afat-Gjate te Programit Kooperues per Monitorimin dhe Vleresimin e Transferimit te Ndotesve te Ajrit ne Distance te Medha ne Europe”

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p5531#31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100242243pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p5531#/31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 352.2015 Per vleresimin e cilesise se ajrit te mjedisit dhe kerkesat per disa ndotes ne lidhje me te

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:05:18 +0100p1829#29Mon, 05 Feb 2024 10:05:18 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:05:18 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:05:18 +01000510052amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:05:18 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:05:18 +0100p1829#/29Mon, 05 Feb 2024 10:05:18 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:05:18 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 798.2010 PER MIRATIMIN E RREGULLORES PER ADMINISTRIMIN E MBETJEVE SPITALORE

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:43:06 +0100p0629#29Mon, 05 Feb 2024 10:43:06 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:43:06 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:43:06 +01004310432amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:43:06 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:43:06 +0100p0629#/29Mon, 05 Feb 2024 10:43:06 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:43:06 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligjit “Per Lejet e Mjedisit“ Nr.10448 date 14.07.2011

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p0931#31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100183183pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p0931#/31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 453.2005 PER MIRATIMIN E LISTES SE PAJISJEVE, QE PERDORIN LENDE OZONHOLLUESE, TE CILAT NDALOHEN TE PRODHOHEN E TE IMPORTOHEN, SI DHE RREGULLAT E PROCEDURAT E ZEVENDESIMIT TE LENDEVE OZONHOLLUESE…

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:22:54 +0100p5429#29Mon, 05 Feb 2024 10:22:54 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:22:54 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:22:54 +01002210222amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:22:54 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:22:54 +0100p5429#/29Mon, 05 Feb 2024 10:22:54 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:22:54 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 177.2005 Per normat e lejuara te shkarkimeve te lengeta

#!29Mon, 05 Feb 2024 09:54:13 +0100p1329#29Mon, 05 Feb 2024 09:54:13 +0100p-9+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 09:54:13 +0100p9+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 09:54:13 +0100549542amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 09:54:13 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 09:54:13 +0100p1329#/29Mon, 05 Feb 2024 09:54:13 +0100p-9+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 09:54:13 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 633.2018 Per masat kunder ndotjes se ajrit nga shkarkimet e mjeteve motorike dhe reduktimin e shkarkimeve ne ajer…

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:33:53 +0100p5329#29Mon, 05 Feb 2024 10:33:53 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:33:53 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:33:53 +01003310332amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:33:53 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:33:53 +0100p5329#/29Mon, 05 Feb 2024 10:33:53 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:33:53 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligjin “Per Mbrojtjen e Mjedisit“ i ndryshuar Nr. 10431 date 09.06.2011

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p5431#31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100252253pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p5431#/31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 360.2015 Per miratimin e listes se ndotesve organike te qendrueshem dhe percaktimin e masave per prodhimin, importimin, vendosjen ne treg dhe perdorimin e tyre

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:06:07 +0100p0729#29Mon, 05 Feb 2024 10:06:07 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:06:07 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:06:07 +01000610062amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:06:07 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:06:07 +0100p0729#/29Mon, 05 Feb 2024 10:06:07 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:06:07 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 828.2023 PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE VENDIMIN NR. 686, DATE29.7.2015, TE KESHILLIT TE MINISTRAVE, “PER MIRATIMIN E RREGULLAVE,TE PERGJEGJESIVE E TE AFATEVE PER ZHVILLIMIN E PROCEDURES SE VNM-SE

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:43:53 +0100p5329#29Mon, 05 Feb 2024 10:43:53 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:43:53 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:43:53 +01004310432amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:43:53 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:43:53 +0100p5329#/29Mon, 05 Feb 2024 10:43:53 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:43:53 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Akt Normativ Nr.8, date 28.12.2023 PËR MARRJEN E MASAVE URGJENTE, PËR MBROJTJEN DHE PËRMIRËSIMIN E INFRASTRUKTURËS, PËR TRAJTIMIN E UJËRAVE TË NDOTURA QË SHKARKOHEN PRANË OSE NË UJËRA LARËSE

#!29Fri, 02 Feb 2024 13:15:18 +0100p1829#29Fri, 02 Feb 2024 13:15:18 +0100p-1+01:002929+01:00x29 02pm29pm-29Fri, 02 Feb 2024 13:15:18 +0100p1+01:002929+01:00x292024Fri, 02 Feb 2024 13:15:18 +0100151152pmFriday=392#!29Fri, 02 Feb 2024 13:15:18 +0100p+01:002#February 2, 2024#!29Fri, 02 Feb 2024 13:15:18 +0100p1829#/29Fri, 02 Feb 2024 13:15:18 +0100p-1+01:002929+01:00x29#!29Fri, 02 Feb 2024 13:15:18 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 487.2016 Per klasifikimin e produkteve biocide

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:23:52 +0100p5229#29Mon, 05 Feb 2024 10:23:52 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:23:52 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:23:52 +01002310232amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:23:52 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:23:52 +0100p5229#/29Mon, 05 Feb 2024 10:23:52 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:23:52 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

URDHER Nr163 dt 16.06.2020 per Miratim te Kerkesave te posacme per shqyrtimin e aplikimeve per leje mjedisi te tipit B, per instalimet ekzistuese te pajisura me leje mjedisi te tipit C, te cilat ne varesi te kapacitetit prodhues,klasifikohen si leje mjedisi te tipit B,si dhe rregullat e hollesishme per shqyrtimin e tyre nga QKB-ja.

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p3431#31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100042043pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p3431#/31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 177.2012 Per ambalazhet dhe mbetjet e tyre, i perditesuar

#!29Mon, 05 Feb 2024 09:55:28 +0100p2829#29Mon, 05 Feb 2024 09:55:28 +0100p-9+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 09:55:28 +0100p9+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 09:55:28 +0100559552amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 09:55:28 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 09:55:28 +0100p2829#/29Mon, 05 Feb 2024 09:55:28 +0100p-9+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 09:55:28 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM 641.2014 Per miratimin e rregullave per eksportin e mbetjeve, i perditesuar

#!29Mon, 05 Feb 2024 10:34:58 +0100p5829#29Mon, 05 Feb 2024 10:34:58 +0100p-10+01:002929+01:00x29 05am29am-29Mon, 05 Feb 2024 10:34:58 +0100p10+01:002929+01:00x292024Mon, 05 Feb 2024 10:34:58 +01003410342amMonday=392#!29Mon, 05 Feb 2024 10:34:58 +0100p+01:002#February 5, 2024#!29Mon, 05 Feb 2024 10:34:58 +0100p5829#/29Mon, 05 Feb 2024 10:34:58 +0100p-10+01:002929+01:00x29#!29Mon, 05 Feb 2024 10:34:58 +0100p+01:002# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

About Us