Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

LIGJ Nr.10 436, datë 28.6.2011, PËR REDUKTIMIN E MËTEJSHËM TË ÇLIRIMIT TË SQUFURIT

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p3331#31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100142143pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p3331#/31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:14:33 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM-229-DATE-23.04.2014-Miratimine-rregullave-per-transferimin-e-mbetjeve-jo-te-rrezikshme

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p0931#31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100063063pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p0931#/31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:06:09 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Urdhera nga AKM PER KODIN E ETIKES

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p1731#31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100152153pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p1731#/31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:15:17 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligji nr. 10 436, dated 28.06.2011 ” Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin per reduktimin e metejshem te shkarkimeve te SO2

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p3231#31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100073073pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p3231#/31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:07:32 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligjit Nr.10440 date 07.07.2011”Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p2831#31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100162163pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p2831#/31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:16:28 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligji nr.10 476, dated 3.11.2011 ” Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin per të pakësuar acidifikimin, eutrofikimin dhe perqendrimin e nivelit te ozonit ne shtresen e poshteme te atmosferes.

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p5931#31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100113113pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p5931#/31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:11:59 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Strategjia Kombetare per Cilesine e Ajrit 2014

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p1131#31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100172173pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p1131#/31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:17:11 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Vendimi i Keshillit te Ministave Nr 803, datë 4.12. 2003 “ Per miratimin e normave te cilesise se ajrit”

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p3831#31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100123123pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p3831#/31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:12:38 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM per ndryshime ne vkm per katalogun e mbetjeve te vitit 2005

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:17:41 +0100p4131#31Tue, 01 Mar 2022 14:17:41 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:17:41 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:17:41 +0100172173pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:17:41 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:17:41 +0100p4131#/31Tue, 01 Mar 2022 14:17:41 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:17:41 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Vendim Nr. 13, datë 4.1.2013 për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e proçedurës së VNM

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p1331#31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100153153pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p1331#/31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:15:13 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM Nr.247 date 30.04.2014“Per percaktimin e rregullave, te kerkesave e te procedurave per informimin dhe perfshirjen e publikut ne vendimarrjen mjedisore“

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p2031#31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100182183pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p2031#/31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:18:20 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligji Nr.10266, Date. 15.04.2010 “Per mbrojtjen e ajrit nga ndotja“

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p0531#31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100173173pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p0531#/31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:17:05 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligji nr. 10 422, date 26.05.2011″ Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin per Financimin Afat-Gjate te Programit Kooperues per Monitorimin dhe Vleresimin e Transferimit te Ndotesve te Ajrit ne Distance te Medha ne Europe”

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p5531#31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100242243pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p5531#/31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:24:55 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligjit “Per Lejet e Mjedisit“ Nr.10448 date 14.07.2011

#!31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p0931#31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p-3+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p3+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100183183pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p0931#/31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p-3+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 15:18:09 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

URDHER Nr163 dt 16.06.2020 per Miratim te Kerkesave te posacme per shqyrtimin e aplikimeve per leje mjedisi te tipit B, per instalimet ekzistuese te pajisura me leje mjedisi te tipit C, te cilat ne varesi te kapacitetit prodhues,klasifikohen si leje mjedisi te tipit B,si dhe rregullat e hollesishme per shqyrtimin e tyre nga QKB-ja.

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p3431#31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100042043pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p3431#/31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:04:34 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligjin “Per Mbrojtjen e Mjedisit“ i ndryshuar Nr. 10431 date 09.06.2011

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p5431#31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100252253pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p5431#/31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:25:54 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VENDIM Nr. 660, datë 31.10.2018 PËR MIRATIMIN E KËRKESAVE PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE TË METALEVE

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p3231#31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100062063pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p3231#/31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:06:32 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Vendimi i Keshillit te Ministrave (VKM) Nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p5531#31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100262263pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p5531#/31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:26:55 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VKM Nr. 419, date 25.06.2014 “Per miratimin e kerkesave te posacme per shqyrtimin e kerkesave per leje mjedisi te tipave A, B dhe C, per transferimin e lejeve nga nje subjekt te tjetri, te kushteve per lejet respektive te Mjedisit, si dhe rregullave te hollesishme per shqyrtimin e tyre nga Autoritetet Kompetente deri ne leshimin e ketyre nga QKL-ja

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p2331#31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100082083pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p2331#/31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:08:23 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”I ndryshua.

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p5931#31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100272273pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p5931#/31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:27:59 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

VENDIM Nr. 99, datë 18.2.2005 PËR MIRATIMIN E KATALOGUT SHQIPTAR TË KLASIFIKIMIT TË MBETJEVE

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p0931#31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100102103pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p0931#/31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:10:09 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

Ligj Nr. 9385 date 4.5.2005 “ Per pyjet dhe sherbimin pyjor“

#!31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p0531#31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p-2+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p2+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100292293pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p0531#/31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p-2+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 14:29:05 +0100p+01:003# - In Vendime dhe Akte Ligjore I

About Us