Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p2831#31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p-8+01:003131+01:00x31 01am31am-31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p8+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100398393amTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p2831#/31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p-8+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 08:39:28 +0100p+01:003# - In Environmental Permit
  • Vendim i KM nr. 419, datë 25.6.2014 Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja pdf (22155kb) [ download ]

About Us