Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p5731#31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100471473pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p5731#/31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:47:57 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment
  • VKM nr. 686 datë 29.7.2015, Për miratimin e rregullave të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore pdf (9608kb) [ download ]

About Us