Agjencia Kombetare e Mjedisit

Document Filter

#!31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p2831#31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p-1+01:003131+01:00x31 01pm31pm-31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p1+01:003131+01:00x312022Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100451453pmTuesday=392#!31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p+01:003#March 1, 2022#!31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p2831#/31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p-1+01:003131+01:00x31#!31Tue, 01 Mar 2022 13:45:28 +0100p+01:003# - In Environmental Impact Assessment
  • Vendim Nr. 13, datë 4.1.2013 për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e proçedurës së VNM pdf (1542kb) [ download ]

About Us