Agjencia Kombetare e Mjedisit

Njoftim për transferim materialesh pa pagesë!

Ne Agjencine Kombetare te Mjedisit jane gjendje materiale laboratori te fushe analitike si preparate kimike (reagent) , ene qelqi laboratori dhe pajisje laboratori, te cilat e kane humbur funksionin per misionin dhe veprimtarine e institucionit tone.

Mbeshtetur ne Ligjin Nr.10296 date 08.07.2010 “Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, Udhezimin e Ministrise se Financave Nr. 30 date 27.12.2011 ”Per Menaxhimin e Aktiveve ne Njesite e Sektorit Publik” ju ofrojme per transferim pa pagese materialet e laboratorit sipas listave bashkelidhur, kundrejt procedurave administrative perkatese me institucionet Tuaja.

Per me shume –>  Materiale laboratori per transferim

Vleresimi i performances dhe informacion mbi deklarimet

I mëparshëm Informacion

Leave Your Comment

Na Kontaktoni

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2022 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.