Agjencia Kombëtare e Mjedisit njofton palët e interesuara për datat e zhvillimit të konsultimit me publikun

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

 

 

 

 

 

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

 

Subjekti

 

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

 

 

 

 

Subjekti

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Dt. e Aplikimit

Dt. e Takimit

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor