Misioni

Agjencia Kombetare e Mjedisit (AKM) u krijua si ristrukturim i Agjencise se Mjedisit dhe Pyjeve ne mbeshtetje, te ligjit Nr.10431, date 09.06.2011 “Per mbrojtjen  e Mjedisit“ dhe VKM-se  nr 47, date 29.01.2014 “Per Percaktimin e Rregullave per Organizimin dhe Funksionimin e Agjencise Kombetare te Mjedisit e te Agjencive Rajonale te Mjedisit“. Agjencia  Kombetare e Mjedisit eshte  nje institucion qendror publik në varësi të ministrit, që ushtron juridiksionin e vet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, përmes zyrës qendrore te AKM dhe degëve rajonale në qarqe, te cilat jane Drejtorite  Rajonale të Mjedisit. Ne mbeshtetje te Urdherit te Kryeministrit Nr.55 date 13.02.2014  eshte miratuar struktura dhe organika e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe të Drejtorive Rajonale te Mjedisit te cilat jane  ne varesi te AKM.

Agjencia Kombëtare e Mjedisit financohet nga Buxheti i Shtetit dhe burimet e veta si dhe  ka pavarësi në vendimmarrjen dhe kryerjen e funksioneve të saj, të parashikuara me Ligj. Agjencia Kombetare e Mjedisit e ka seline ne Tirane dhe ka vulen e vet.

Funksionet e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Struktura

Drejtoritë e Agjencisë

Baza Ligjore

Rregullore e brendëshme për organizimin dhe

funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit

Vendime dhe akte ligjore

AKM-ja është autoriteti kompetent për përcaktimin e kushteve për lejet përkatëse të mjedisit, dhe ka këto funksione

 • Krijon dhe menaxhon sistemin e informacionit mjedisor

 

 • Krijon dhe menaxhon Regjistrin e Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve

 

 • Siguron informacion mjedisor për publikun në lidhje me çështjet mjedisore

 

 • Siguron zbatimin e parimit të përgjegjësisë mjedisore

 

 • Menaxhon sistemine te dhenave per pyjet

 

 • Pergatit dhe Mbikqyr Inventarin Kombetar te Pyjeve

 

 • Zhvillon planet e menaxhimit te Pyjeve

 

 • Monitoron pyjet në drejtim të zbatimit të detyrimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

 

 • Siguron zhvillimin dhe transferimin e teknologjive në lidhje me pyjet

 

 • Shqyrton kerkesat per vleresimin e ndikimit ne Mjedsi
 • Krijon dhe menaxhon sistemin e informacionit mjedisor

 

 • Krijon dhe menaxhon Regjistrin e Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve

 

 • Siguron informacion mjedisor për publikun në lidhje me çështjet mjedisore

 

 • Siguron zbatimin e parimit të përgjegjësisë mjedisore

 

 • Menaxhon sistemine te dhenave per pyjet

 

 • Pergatit dhe Mbikqyr Inventarin Kombetar te Pyjeve

 

 • Zhvillon planet e menaxhimit te Pyjeve

 

 • Monitoron pyjet në drejtim të zbatimit të detyrimeve kombëtare dhe ndërkombëtare

 

 • Siguron zhvillimin dhe transferimin e teknologjive në lidhje me pyjet

 

 • Shqyrton kerkesat per vleresimin e ndikimit ne Mjedsi
 • I paraqet ministrit projektpropozime për mbështetje teknike të financuara nga buxheti i shtetit dhe donatorë ndërkombëtarë

 

 • Këshillohet dhe bashkëpunon me Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave dhe inspektoratet e tjera në zbatim të legjislacionit mjedisor, përfshirë situatat e incidenteve, aksidenteve dhe emergjencave në mjedis

 

 • Përgatit formatin standard të kërkesës, informacionin që duhet të përmbajë kërkesa dhe formatin e lejes së mjedisit të tipeve “A” dhe “B” dhe ia propozon ministrit për miratim

 

 • Percakton kushtet e lejes se tipeve A dhe B

 

 • Pergatit raport administrative vjetor per veprimtarine e kryer

 

 • Kjo agjenci kryen edhe funksione të tjera që i ngarkohen me legjislacion të posaçëm

 

AKM-ja ushtron funksionet këshillimore me nismën e vet apo me kërkesë të ministrit, si më poshtë vijon

 

 • I rekomandon ministrit të bëjë propozime për hartimin e akteve të reja, për ndryshime ligjore apo për çështje të tjera që lidhen me hartimin dhe zbatimin e politikave për mbrojtjen e mjedisit
 • Përgatit informacione për çështje të ndryshme të mjedisit për ministrin, organe të qeverisjes qendrore dhe vendore, sipas kërkesës së tyre;

 

 • Organizon konferenca, seminare, trajnime në fushën e vet të veprimtarisë
 • Përgatit për ministrin informacione vlerësimi për ndikimet që mund të vijnë nga propozimet për miratim apo ndryshime legjislative në nivel kombëtar apo ndërkombëtar.
 • Ligj Nr. 9385 date 4.5.2005 `` Per pyjet dhe sherbimin pyjor``
 • Ligjit Nr 60/ 2014 date 19.06.2014 ``Per Lejet e mjedisit``
 • Vendimi i Keshillit te Ministrave (VKM) Nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”
 • Vendim Nr. 13, datë 4.1.2013 për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e proçedurës së VNM
 • VKM Nr. 1189, datë 18.11.2009, "Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e programit kombëtar të monitorimit të mjedisit ",
 • Vendimi i Keshillit te Ministave Nr 803, datë 4.12. 2003 “ Per miratimin e normave te cilesise se ajrit"
 • Vendimi i Keshillit te Ministave Nr 803, datë 4.12. 2003 “ Per miratimin e normave te cilesise se ajrit"
 • Ligji nr. 10 422, date 26.05.2011" Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin per Financimin Afat-Gjate te Programit Kooperues per Monitorimin dhe Vleresimin e Transferimit te Ndotesve te Ajrit ne Distance te Medha ne Europe”
 • Ligji nr.10 476, dated 3.11.2011 " Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin per të pakësuar acidifikimin, eutrofikimin dhe perqendrimin e nivelit te ozonit ne shtresen e poshteme te atmosferes.
 • Urdherit te Kryeministrit Nr. 150 date 17.04.2014`` Per nje ndryshim te Urdherit Nr.55 date 13.02.2014  `` Per miratimin e Struktures dhe te Organikes se Agjencise Kombetare te Mjedisit``
 • VKM Nr 13 date 04.01.2014 ``Per miratimin e rregullave, te pergjegjesive e te afatave per zhvillimin e procedures se vleresimit te ndikimit ne mjedis
 • Vendimi i Keshillit te Ministrave (VKM) Nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”

Institucionet Shtetërore

Donatorët

Buxheti Vjetor

Prokurime publike

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Informacione

 

Inovacion dhe TMD

RRSHTN

Statistika

E Drejta për Informim

Informacione te tjera

Kalendari Mjedisor

Designed By Marsel Zara