Drejtoria Rajonale Fier

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Fier njofton palët e interesuara për datat e zhvillimit të konsultimit me publikun

Kontakt

+355 34 501 103

drm.fier@akm.gov.al

ADRESA:  Lagja ``Bishanak``, godina e Drejtorisë Pyjore, kati I, Fier

armfier1@gmail.com

2015

2016

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

06.11.2015

ora 10:00

Bashkia “Mallakastër”, Objekti”Povël”,Zona minerare 378

 

Subjekti ``Heko-Konstruksion`` Sh.p.k

 

16.11.2015

ora 10:00

Bashkia “Lushnje”, Fshati “Karbunarë"

 

Subjekti `` Albanian Artrot Construction ``

 

20.11.2015

ora 11:00

Bashkia Fier, Zona e Industrise se Rende(Azotik)

 

Subjekti `` Vital Z&D``

 

22.11.2015

ora 11:00

Fier

 

Subjekti `` ALB METAL CONSTRUKSION``

 

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

29.12.2015

ora 11:00

Ne ambientet e aktivitetit

Fier

 

Subjekti ``  TRIS ALB ``

 

30.12.2015

ora 11:00

Ne ambientet e aktivitetit

Fier

 

Subjekti ``  Allidagu ``

 

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

11.01.2016

ora 12:00

Ne ambientet e aktivitetit

Fier

 

Subjekti `` SPITALI RAJONAL FIER ``

 

 

Subjekti “ALBJON”

 

21.01.2016

Ora 11:00

 

Ne ambientet e aktivitetit

 

Subjekti “ISMAIL YMERAJ”

 

25.01.2016

Ora 11:00

 

Ne ambientet e aktivitetit

 

Subjekti “ISMAIL BEQIRI”

 

27.01.2016

Ora 11:00

 

Ne ambientet e aktivitetit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Industria Greko-Shqiptare e foragjereve”

 

09.02.2016

Ora 11:00

 

Ne ambientet e aktivitetit

 

Subjekti “Nikos Semanjakos”, Nikos Semanjakos, aktivitet rritje derrash,thertore, Fier

 

25.02.2016

Ora 12:00

 

Fshati “Zharrëz”, Patos, Fier

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “ MUSTAFAJ”sh.p.k, Bardhosh Muçaj, prodhim  tuba betoni, FR

 

31.03.2016

10:00

 

Fshat Mbyet, Njësia Administrative Portëz,Bashkia Fier

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Agri zoo”sh.p.k, Igri Sinanaj, rritje intensive e shpendeve, FR

 

01.04.2016

10:00

 

 Fier i Ri , Fier

 

Subjekti “EUROGAS” SH.A, Valentina Mecaj, tregtim gazi, FR

 

11.04.2016

11:00

 

 Fshati Portëz, Bashkia Fier

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Tur Tekstil”Shpk, Kaner Altan, Fasoneri, FR

 

09.05.2016

13:00

 

 Bashkia“Patos”, Fshati “Grizë”,Ish magazina e Gjeofizikes

 

Subjekti “AL- GAS 2015”Shpk, Arjan Shanaj, Depozita sipërfaqësore të Gazit natyror, FR

 

10.05.2016

12:00

 

Fier,Uzina e Plehrave Kimike.

 

Subjekti “Qeramika Apollon” SHPK, Karierë sipërfaqësore për shfrytëzimin e argjilave, FR

 

19.05.2016

13:00

 

Metalli

Bashkia Fier

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Bahiti Plasr” Shpk, Musa Bahiti, Grumbullim, transportim, riciklim mbetje plastike

 

15.06.2016

12:00

 

Zona industriale

Fier

 

Subjekti “Resuli -ER” SHA, Eduart Resuli, Impjant perpunim dhe riciklim vajrave lubrifikant

 

30.06.2016

11:00

 

Lagja 'Mbrostar Ferko'

Fier

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Semani” Shpk, Pandeli Lena, Karriere argjile

 

06.07.2016

11:00

 

Fshati Topoje

Fier

 

Subjekti “Spitali Lushnje” , Panorea Veliu

 

22.07.2016

11:00

 

Ne ambientet e spitalit Lushnje

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

06.11.2015

ora 10:00

Bashkia “Mallakastër”, Objekti”Povël”,Zona minerare 378

 

Subjekti ``Heko-Konstruksion`` Sh.p.k

 

16.11.2015

ora 10:00

Bashkia “Lushnje”, Fshati “Karbunarë"

 

Subjekti `` Albanian Artrot Construction ``

 

20.11.2015

ora 11:00

Bashkia Fier, Zona e Industrise se Rende(Azotik)

 

Subjekti `` Vital Z&D``

 

22.11.2015

ora 11:00

Fier

 

Subjekti `` ALB METAL CONSTRUKSION``

 

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Designed By Marsel Zara