Raporte dhe Publikime

Monitorime

Akreditime dhe Çertifikime

Raporte dhe Publikime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ne zbatim te Programit Kombetare te Monitorimit per Vitin 2016, Agjencia Kombetare e Mjedisit eshte ne proces te lidhjes se kontratave me       Institucionet Monitoruese perkatesisht:

                  - Kontrate sherbimi per monitorimin e ajrit me IFB-ne

                  - Kontrate sherbimi per monitorimin e ujrave nentokesore me SHGJSH-ne

                  - Kontrate sherbimi per monitorimin e ujrave te plazheve  me ISHP-ne

                  - Kontrate sherbimi per monitorimin e klorofiles 'a' ne  liqene  me FSHN-ne

                  - Kontrate sherbimi per monitorimin e flores dhe faunes        me FSHN-ne

                  - Kontrate sherbimi per monitorimin e cilesise se tokes   me UBT-ne

                  - Kontrate sherbimi per monitorimin e erozionit ne pyje  me  UBT-ne

                  - Kontrate sherbimi per monitorimin e lokalizimit te tokave te ndotura me hidrokarbure me QTTB-ne

                  - Kontrate sherbimi per monitorimin e ajrit me tuba pasive me ISHP-ne

                 - Kontrate sherbimi per monitorimin e ndotjeve radiaktive te ujrave siperfaqesore dhe precipitimeve atmosferike(Fallout) me Institutin e Fizikes Berthamore

                  - Kontrate sherbimi per monitorimin e Cilësisë së Ajrit në Republikën e Shqipërisë me  Institutin e Shëndetit Publik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorime

Lumenj

Liqene

Bregdeti

Harta e nivelit të zhurmave për qytetin e Tiranës

Burim transporti, mbështetur në të dhënat që rezultojnë nga matje dhe literature. Vlera e lejuar e ekspozimit ndaj zhurmave 40 decibel.

Përqëndrimi i NO për qytetin e Tiranës bazuar në të dhënat e vitit 2014

Janë në vlerat limit të lejuara, me standartet shqiptare 46 µg/m3

Përqëndrimi i PM10 për qytetin e Tiranës për vitin 2014

 

Përhapja e shkarkimeve për ndotësit kryesor (PM10,NOx, PB, SO2, etj) në shkallë vendi

Burimi i emisioneve të konsideruar Transporti, Industria, Energjia

Harta e Rrjetit të Monitorimit të Ujerave Sipërfaqesore për vitin 2013

Harta e Rrjetit te Monitorimit dhe e cilesise se ujrave siperfaqesore ne te cilen jane gjeneruar te dhena mjedisore statistikore te mbeshtetur

ne Programin Kombetare te Monitorimit te Mjedisit per vitin 2013. Keto te dhena mjedisore jane mbledhur nga stacionet e monitorimit te

ujrave bregdetare lares, ujrave te liqeneve dhe te lumenjve per Republiken e Shqiperise.

Akreditime dhe Çertifikime

Harta e cilësisë së Ujerave Sipërfaqesore të monitoruara për vitin 2013

Harta e Zonave të Mbrojtura të vitit 2013

 

 

 

SHIKO HARTËN TË PLOTË

Harta e monitorimit te lumenjve për vitin 2016

Harta e monitorimit të cilësisë së plazheve për vitin 2016

Rrjeti i treguesve të monitoruar

Përhapja e Faunës së Egër në Shqipëri

Përhapja e Ariut të Murmë në Shqipëri

Harta e monitorimit të cilësise së plazheve  2018

Harta e monitorimit të cilësisë së lumenjve 2018

Harta e Monitorimit të ujërave nëntokësore 2018

Harta e Monitorimit të zhurmave në disa qytete të Shqipërise 2018

Harta e monitorimit të zhurmave të  Tiranës.

Akreditime dhe Çertifikime

Harta e monitorimit të zhurmave për qytetin e  Tiranes 2018

INFORMACION NE LIDHJE ME AKREDITIMIN E LABORATORIT TE AGJENCISE KOMBETARE TE MJEDISIT

 

Laboratori i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit u akreditua për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017 “Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues”, sipas listës së analizave paraqitur tek çertifikata e akreditimit me kodin LT 111, datë 26.07.2021.

 

 

 

Designed By Marsel Zara